1 Kraljev 15

1

V osemnajstem letu kralja Jeroboama, sina Nebatovega, je zakraljeval Abijam nad Judo.

2

Tri leta je kraljeval v Jeruzalemu; in materi njegovi je bilo ime Maaka, hči Abisalomova.

3

In živel je v vseh grehih očeta svojega, kar jih je on bil storil pred njim; in srce njegovo ni bilo popolnoma vdano GOSPODU, Bogu svojemu, kakor je bilo srce Davida, očeta njegovega.

4

Ali zavoljo Davida mu je dal GOSPOD, Bog njegov, svetilo v Jeruzalemu, da je obudil njegovega sina za njim in ohranil obstanek Jeruzalemu,

5

zato ker je David delal, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH, in se ni umaknil ničemur, kar mu je velel, vse svoje žive dni, razen v zadevi Urija Hetejca.

6

Bil pa je boj med Roboamom in Jeroboamom, dokler je živel.

7

Druge zgodbe Abijamove in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Judovih? In bila je vojska med Abijamom in Jeroboamom.

8

In Abijam je legel k očetom svojim, in pokopali so ga v mestu Davidovem. Asa pa, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

9

V dvajsetem letu Jeroboama, kralja Izraelovega, je zakraljeval Asa nad Judo,

10

in je vladal enoinštirideset let v Jeruzalemu. In materi njegovi je bilo ime Maaka, hči Abisalomova.

11

In Asa je delal, kar je bilo prav v očeh GOSPODOVIH, kakor David, oče njegov.

12

Kajti odpravil je nečistosti posvečene moške iz dežele in odstranil vse ostudne malike, ki so jih napravili njegovi očetje.

13

Vrhutega je odstavil Maako, mater svojo, da ne bi imela kraljičje oblasti, ker je bila naredila ostudno podobo Ašeri. In Asa je zatrl njeno ostudno podobo ter jo je sežgal pri potoku Kidronu.

14

Toda višav niso odpravili; vendar pa je bilo srce Asovo nerazdeljeno proti GOSPODU vse njegove žive dni.

15

In prinesel je v hišo GOSPODOVO, kar je bil posvetil oče njegov in kar je sam posvetil, srebro, zlato in posode.

16

Bil pa je boj med Asom in Baasom, kraljem Izraelovim, vse njiju žive dni.

17

In Baasa, kralj Izraelov, je prišel gori proti Judi in je zidal Ramo, da bi nihče ne mogel hoditi sem ali tja na stran Asovo, kralja Judovega.

18

Tedaj je Asa pobral vse srebro in zlato, kar ga je preostalo v zakladnici hiše GOSPODOVE in v zakladnici kraljeve hiše, in ga je izročil hlapcem svojim, ter jih je poslal k Ben-hadadu, sinu Tabrimona, sina Heziona, kralja v Siriji, ki je prebival v Damasku, da naj sporoče:

19

Zaveza je med menoj in teboj, med mojim in tvojim očetom; glej, pošljem ti v dar srebra in zlata: pojdi, razderi zavezo svojo z Baasom, kraljem Izraelovim, da se umakne od mene!

20

In Ben-hadad je ugodil kralju in je poslal vojsk svojih poveljnike zoper mesta Izraelova, in udarili so Ijon in Dan in Abel Betmaako in ves Kinerot z vso pokrajino Neftalijevo vred.

21

In ko je to slišal Baasa, je nehal zidati Ramo, in ostal je v Tirzi.

22

Nato je razglasil kralj Asa ukaz po vsem Judovem, da nikomur ni bilo izgovora. In pobrali so z Rame kamenje in les, s katerim je bil zidal Baasa, in kralj Asa je s tem zgradil Gebo Benjaminovo in Micpo.

23

Druge zgodbe Asove pa in vsa moč njegova in vse, kar je storil, in mesta, ki jih je sezidal, ali ni zapisano v knjigi letopisov kraljev Judovih? A v svoji starosti je bil bolan na nogah.

24

In legel je Asa k očetom svojim, in pokopali so ga ž njega očeti v mestu Davida, očeta njegovega. In Josafat, sin njegov, je zakraljeval na mestu njegovem.

25

Nadab pa, sin Jeroboamov, je zakraljeval Izraelu v drugem letu Asa, kralja Judovega, in kraljeval je nad Izraelom dve leti

26

in delal, kar je bilo zlo v očeh GOSPODOVIH, in hodil po poti očeta svojega in v grehu njegovem, s katerim je bil v greh zavajal Izraela.

27

Baasa pa, sin Ahijev, iz Isaharjevega rodu, je storil zavezo zoper njega; in Baasa je ubil Nadaba pri Gibetonu, ki je Filistejcev mesto; kajti Nadab in ves Izrael je oblegal Gibeton.

28

V tretjem letu Asa, kralja Judovega, ga je usmrtil Baasa in je zakraljeval na mestu njegovem.

29

Komaj pa je bil nastopil kraljestvo, je pomoril vso hišo Jeroboamovo, in ni pustil od Jeroboamovih žive ne ene duše, dokler ga ni zatrl po besedi GOSPODOVI, ki jo je govoril po hlapcu svojem, Ahiju Silonskem,

30

zaradi grehov Jeroboamovih, ki jih je zagrešil in ž njimi zapeljeval v greh Izraela, zaradi draženja, s katerim je dražil v srd GOSPODA, Boga Izraelovega.

31

Druge pa zgodbe Nadabove in vse, kar je storil, ni li pisano v knjigi letopisov kraljev Izraelovih?

32

In bil je boj med Asom in Baasom, kraljem Izraelovim, vse njiju žive dni.

33

V tretjem letu Asa, kralja Judovega, je zakraljeval Baasa, sin Ahijev, vsemu Izraelu v Tirzi in je vladal štiriindvajset let.In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, in je hodil po poti Jeroboamovi in v grehu njegovem, ki je bil ž njim v greh zavajal Izraela.

34

In delal je, kar je bilo hudo v očeh GOSPODOVIH, in je hodil po poti Jeroboamovi in v grehu njegovem, ki je bil ž njim v greh zavajal Izraela.