2 Samuelova 5

1

Tedaj pridejo vsi rodovi Izraelovi k Davidu v Hebron in ga ogovore, rekoč: Glej, kost smo tvoja in meso tvoje.

2

In že v prejšnjih časih, ko nam je kraljeval Savel, ti si vodil ven in noter Izraela; in tebi je rekel GOSPOD: Ti boš pasel ljudstvo moje Izraela in ti bodeš vojvoda Izraelu.

3

Tako so prišli vsi starejšine Izraelovi h kralju v Hebron; in kralj David je sklenil ž njimi zavezo v Hebronu pred GOSPODOM. In pomazilili so Davida za kralja Izraelu.

4

David je bil trideset let star, ko je zakraljeval, in vladal je štirideset let.

5

V Hebronu je kraljeval Judi sedem let in šest mesecev, v Jeruzalemu pa je kraljeval triintrideset let vsemu Izraelu in Judi.

6

In kralj in možje njegovi so šli v Jeruzalem zoper Jebusejce, prebivalce v deželi. Ti so govorili Davidu: Ne prideš sem noter, temuč slepci in hromci te odženejo – meneč, David ne more priti tja.

7

Vendar pa je David dobil grad Sion, to je mesto Davidovo.

8

Kajti David je dejal tisti dan: Kdor premaga Jebusejce in pride do žlebov in porazi tiste hromce in slepce, ki jih sovraži duša Davidova, bodi poglavar! Odtod pravijo: Slepci in hromci ne pridejo v hišo!

9

In David se je nastanil v tem gradu in ga je imenoval mesto Davidovo. In David je zidal okoli ob Milu in znotraj.

10

In David je bolj in bolj napredoval, zakaj GOSPOD, Bog nad vojskami, je bil ž njim.

11

In Hiram, kralj v Tiru, je poslal poslance k Davidu in cedrovega lesa in tesarje in zidarje, in zgradili so Davidu hišo.

12

In David je spoznal, da ga je GOSPOD potrdil za kralja v Izraelu ter da je povišal kraljestvo njegovo zaradi ljudstva svojega Izraela.

13

In David si je vzel še več priležnic in žen v Jeruzalemu, potem ko je prišel iz Hebrona; in rodilo se je Davidu še več sinov in hčerá.

14

Ta pa so imena tistih, ki so se mu rodili v Jeruzalemu: Samua, Sobab, Natan in Salomon,

15

Ibhar, Elisua, Nefeg in Jafija,

16

in Elisama, Eliada in Elifelet.

17

Ko pa Filistejci začujejo, da so pomazilili Davida za kralja nad Izraelom, krenejo vsi gori iskat Davida; David pa, ko je zvedel, odide doli v grad.

18

Filistejci pa pridejo in se razpostavijo v dolini Refaimov.

19

In David je vprašal GOSPODA, rekoč: Ali naj grem gori zoper Filistejce? In jih li hočeš dati v roko mojo? GOSPOD pa veli Davidu: Pojdi gori, kajti gotovo ti dam Filistejce v roko!

20

In David pride v Baalperazim [T. j. mesto pretrga.] in jih porazi ondi ter reče: GOSPOD je raztrgal sovražnike moje pred menoj, kakor ko vode pretrgajo jez. Zato je imenoval ime tistega kraja Baalperazim.

21

In pustili so svoje malike ondi, David pa in možje njegovi so jih odnesli.

22

In Filistejci pridejo zopet gori ter se razpostavijo v dolini Refaimov.

23

In ko David vpraša GOSPODA, mu veli: Ne hodi gori, temuč obidi jih zadaj za njimi, da prideš nadnje od strani murvovih dreves.

24

In ko začuješ šumenje iz vrhov dreves, kakor da prihaja vojska, tedaj se podvizaj: zakaj tedaj gre GOSPOD pred teboj, da premaga vojsko Filistejcev.In David je storil, kakor mu je bil zapovedal GOSPOD, in pobijal je Filistejce od Gebe do tja, koder se hodi v Gezer.

25

In David je storil, kakor mu je bil zapovedal GOSPOD, in pobijal je Filistejce od Gebe do tja, koder se hodi v Gezer.