2 Samuelova 23

1

Te pa so zadnje besede Davidove. David, sin Jesejev, govori, mož, ki je bil visoko postavljen, maziljenec Boga Jakobovega, sladki pevec psalmov v Izraelu govori:

2

Duh GOSPODOV je govoril po meni, in beseda njegova je bila na mojem jeziku.

3

Bog Izraelov je rekel, Skala Izraelova je meni govorila: Pride vladar ljudem, pravičen, ki vlada v strahu Božjem,

4

in bode kakor svetloba jutranja, ko solnce vzhaja, jutro brez oblakov: od njegovega sijaja po dežju poganja zelenjava iz zemlje.

5

Čeprav ni taka moja hiša pri Bogu, a vendar je storil večno zavezo z menoj, urejeno v vsem in zavarovano; kajti to je vse rešenje moje in vsa želja moja. Ali bi ne dal, da to vzraste?

6

Ali Belijalci [Ali: otroci Belijalovi.] bodo vsi kakor trnje, ki se zameta, ker ga ni jemati v roko,

7

ampak mož, ki se ga dotakne, si preskrbi železo in suličišče; in popolnoma bodo sežgani z ognjem v kraju svojem.

8

Ta so imena junakov, ki jih je imel David: Joseb Basebet Tahkemončan, prvi poveljnikov; on je bil tisti Adino Ezni proti osemsto, ki jih je pobil naenkrat.

9

In za njim je bil Eleazar, sin Dodaja, sinu Ahohija, eden izmed treh junakov pri Davidu, ko so zasmehovali Filistejce, ki so bili ondi zbrani v boj, ko so odšli možje Izraelovi;

10

on je vstal in pobijal Filistejce, dokler mu ni roka onemogla in otrpnila na meču; in GOSPOD je storil veliko rešitev tisti dan. Ljudstvo pa se je vrnilo za njim, samo da pobere plen.

11

In za njim je bil Sama, sin Ageja Hararca. In Filistejci so se zbrali v eno krdelo, kjer je bila njiva polna leče, in ljudstvo je bežalo pred Filistejci.

12

Tedaj se je on postavil sredi njive in jo je otel in pobil Filistejce; in GOSPOD je storil veliko rešitev.

13

In trije izmed tridesetih načelnikov so šli doli in prišli k Davidu ob žetvi v Adulamsko votlino; in krdelo Filistejcev je bilo utaborjeno v dolini Refaimov.

14

David pa je bil takrat v trdnjavi, in straža Filistejcev je bila tedaj v Betlehemu.

15

In Davida je obšla želja in je rekel: O, da bi mi kdo dal piti vode iz studenca v Betlehemu, ki je pri vratih!

16

In ti trije junaki so prodrli ostrog Filistejcev ter zajeli vode iz studenca v Betlehemu, ki je pri vratih, in so je vzeli ter prinesli Davidu. A on je ni hotel piti in jo je izlil kot pitno daritev GOSPODU,

17

in je rekel: Nikakor ne, o GOSPOD, da bi jaz to storil! Naj li pijem kri mož, ki so šli tja in vnemar pustili življenje! In ni je hotel piti. To so storili ti trije junaki. –

18

In Abisaj, Joabov brat, sin Zervijin, je bil glava trem. On je mahnil s sulico svojo po treh sto in jih pobil; in imel je sloveče ime med tremi.

19

Ni li bil najslavnejši izmed teh treh, da jim je postal knez? Toda prvih treh ni dosegel.

20

In Benaja, sin Jojadov, sin hrabrega moža iz Kabzeela, ki je storil velika dela, ta je ubil dva sina Ariela iz Moaba; ta je tudi stopil doli in ubil leva sredi jame, ko je bil sneg.

21

In ubil je Egipčana, velikega moža, in Egipčan je imel v roki sulico, a on je šel k njemu doli s palico in iztrgal sulico Egipčanu iz roke in ga je umoril z lastno sulico njegovo.

22

To je storil Benaja, sin Jojadov, in imel je sloveče ime med tremi junaki.

23

On je bil slavnejši nego tistih trideset, ali prvih treh ni dosegel.

24

Asahel, brat Joabov, je bil eden iz trideseterih, Elhanan, sin Dodov iz Betlehema,

25

Sama Harodčan, Elika Harodčan,

26

Helez Paltičan, Ira, sin Ikešev, Tekojčan,

27

Abiezer Anatotčan, Mebunaj Husajec,

28

Zalmon Ahohovec, Maharaj Netofatčan,

29

Heleb, sin Baanov, Netofatčan, Itaj, sin Ribajev iz Gibee sinov Benjaminovih,

30

Benaja Piratončan, Hidaj od potokov v Gaasu,

31

Abialbon Arbatski, Azmavet Barhumčan,

32

Eljahba Salbončan, iz sinov Jasenovih Jonatan,

33

Sama Hararovec, Ahiam, sin Sararjev, Ararovec,

34

Elifelet, sin Ahasbaja, sinu Maakatovca, Eliam, sin Ahitofela Gilonskega,

35

Hezro Karmelčan, Paaraj Arbski,

36

Igal, sin Natana iz Zobe, Bani Gadovec,

37

Zelek Amonec, Naharaj Beerotčan, oproda Joaba, sinu Zervijinega,

38

Ira Jitričan, Gareb Jitričan,Urija Hetejec, vseh sedemintrideset.

39

Urija Hetejec, vseh sedemintrideset.