Geneza 46

1

In Izrael se napoti z vsem, kar je imel, in pride v Bersebo in tu daruje klalne daritve Bogu očeta svojega Izaka.

2

In Bog je govoril Izraelu v nočni prikazni, rekoč: Jakob, Jakob! Ta pa reče: Tukaj sem.

3

In on veli: Jaz sem Bog mogočni, očeta tvojega Bog; ne boj se iti doli v Egipt, zakaj ondi te storim v narod velik.

4

Jaz pojdem s teboj doli v Egipt, jaz te gotovo tudi nazaj pripeljem gori; in Jožef položi roko svojo na tvoje oči.

5

Jakob torej vstane iz Bersebe, in sinovi Izraelovi so peljali Jakoba, očeta svojega, in otročiče svoje in žene svoje na vozovih, ki jih je bil poslal Faraon, da ga pripeljejo.

6

Vzeli so tudi živino svojo in blago svoje, katero so bili pridobili v deželi Kanaanski, in prišli so v Egipt, Jakob in vse seme njegovo ž njim:

7

sinove svoje in sinov svojih sinove, hčere svoje in sinov svojih hčere, vse seme svoje je s seboj pripeljal v Egipt.

8

Ta pa so imena sinov Izraelovih, ki so prišli v Egipt: Jakob in sinovi njegovi: prvenec Jakobov Ruben.

9

Sinovi Rubenovi pa: Hanok, Palu, Hezron in Karmi.

10

In sinovi Simeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar in Savel, sin Kanaanke.

11

In sinovi Levijevi: Gerson, Kahat in Merari.

12

In sinovi Judovi: Ger, Onan, Šela, Perez in Zerah; Ger in Onan pa sta umrla v deželi Kanaanski. In sinova Perezova sta bila: Hezron in Hamul.

13

In sinovi Isaharjevi: Tola, Puva, Job in Simron.

14

In sinovi Zebulonovi: Sered, Elon in Jahleel.

15

Ti so sinovi Leje, ki jih je rodila Jakobu v Padan-aramu in hčer njegovo Dino. Vseh duš sinov in hčer njegovih je bilo trideset in tri.

16

In sinovi Gadovi: Zifjon in Hagi, Šuni in Ezbon, Eri in Arodi in Areli.

17

In Aserjevi sinovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Berija in Seraha, njih sestra; sinova Berijeva pa: Heber in Malkiel.

18

Ti so sinovi Zilpe, ki jo je dal Laban Leji, hčeri svoji, in te je ona rodila Jakobu, šestnajst duš.

19

Sinova Rahele, žene Jakobove: Jožef in Benjamin.

20

In Jožefu sta se rodila v deželi Egiptovski Manase in Efraim, ki mu ju je rodila Asnata, hči Potiferja, svečenika v Onu.

21

In sinovi Benjaminovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera in Naaman, Ehi in Roš, Mupim in Hupim in Ard.

22

Ti so Rahelini sinovi, ki so se rodili Jakobu; vseh duš štirinajst.

23

Sinovi Danovi pa: Hušimi.

24

In sinovi Neftalijevi: Jahzeel, Guni, Jezer in Šilem.

25

Ti so sinovi Bilhe, ki jo je dal Laban Raheli, hčeri svoji, in te je rodila Jakobu: vseh duš sedem.

26

Vseh duš kar jih je prišlo z Jakobom v Egipt, ki so izšli iz ledij njegovih, razen žen sinov Jakobovih, vseh duš je bilo šestdeset in šest.

27

Sina Jožefova pa, ki sta se mu rodila v Egiptu, dve duši. Vseh duš rodbine Jakobove, ki so prišle v Egipt, je bilo sedemdeset.

28

In Jakob pošlje Judo pred seboj k Jožefu, da bi uredil potrebno za njih prihod v Gosen. In dospeli so v deželo Gosen.

29

Tedaj Jožef napreže svoj voz ter ide naproti Izaelu, očetu svojemu, v Gosen; in se mu prikaže in se oklene vratu njegovega, in je jokal dolgo ob vratu njegovem.

30

Izrael reče Jožefu: Rad umrem sedaj, ko sem videl obličje tvoje, da še živiš.

31

Nato reče Jožef bratom svojim in rodbini svojega očeta: Pojdem, da sporočim Faraonu in mu rečem: Bratje moji in rodbina očeta mojega, ki so bili v deželi Kanaanski, so prišli k meni.

32

So pa tisti možje pastirji čred, kajti živinorejci so bili, in drobnico svojo in goveda svoja in vse, kar so imeli, so privedli s seboj.

33

Ko vas pa pokliče Faraon in reče: Kaj je vaše opravilo?mu odgovorite: Živinorejci so bili hlapci tvoji od mladosti svoje do sedaj, mi in očetje naši: da boste mogli prebivati v deželi Gosenski, zakaj gnus je Egipčanom vsak pastir drobnice.

34

mu odgovorite: Živinorejci so bili hlapci tvoji od mladosti svoje do sedaj, mi in očetje naši: da boste mogli prebivati v deželi Gosenski, zakaj gnus je Egipčanom vsak pastir drobnice.