Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Geneza 36

1

To pa so rodovi Ezava, ta je Edom.

2

Ezav je vzel žene svoje iz hčera Kanaanovih: Ado, hčer Elona Hetejca, in Oholibamo, hčer Anovo, vnukinjo Zibeona Hevejca,

3

in Basemato, hčer Izmaelovo, sestro Nebajotovo.

4

In rodila je Ada Ezavu Elifaza, Basemata pa je rodila Reguela.

5

In Oholibama je rodila Jeuša, Jalama in Koraha. Ti so sinovi Ezavovi, ki so se mu rodili v deželi Kanaanski.

6

Ezav pa je vzel žene svoje in sinove in hčere svoje in vse domačine svoje, tudi drobnico in vso živino svojo in vso posest svojo, ki si jo je bil pridobil v deželi Kanaanski, in odšel je v drugo deželo, stran od Jakoba, brata svojega.

7

Kajti njuni imovini sta bili preobili, da bi mogla prebivati skupaj, in zemlja njunega tujčevanja jima je bila pretesna zavoljo njunih čred.

8

In prebival je Ezav na gori Seiru; Ezav, to je Edom.

9

To pa so rodovi Ezava, očeta Edomcev, na gori Seiru.

10

Ta so imena sinov Ezavovih: Elifaz, sin Ade, žene Ezavove; Reguel, sin Basemate, Ezavove žene.

11

Sinovi pa Elifazovi: Teman, Omar, Zefo in Gatam in Kenaz.

12

Timna pa je bila priležnica Elifaza, sinu Ezavovega, in je rodila Elifazu Amaleka. Ti so sinovi Ade, Ezavove žene.

13

Ti pa so sinovi Reguelovi: Nahat in Zerah, Šama in Miza. Ti so bili sinovi Basemate, Ezavove žene.

14

In ti so bili sinovi Oholibame, hčere Anove, vnukinje Zibeonove, Ezavove žene: rodila je Ezavu Jeuša, Jalama in Koraha.

15

To so vojvode sinov Ezavovih: sinovi Elifaza, prvenca Ezavovega: vojvoda Teman, vojvoda Omar, vojvoda Zefo, vojvoda Kenaz,

16

vojvoda Korah, vojvoda Gatam, vojvoda Amalek. Ti so vojvode Elifazovi v deželi Edomovi; ti so sinovi Adini.

17

To pa so sinovi Reguela, sina Ezavovega: vojvoda Nahat, vojvoda Zerah, vojvoda Šama, vojvoda Miza. Ti so vojvode Reguelovi v deželi Edomovi; ti so sinovi Basemate, Ezavove žene.

18

To pa so sinovi Oholibame, Ezavove žene: vojvoda Jeuš, vojvoda Jalam, vojvoda Korah. Ti so vojvode Oholibame, hčere Anove, Ezavove žene.

19

Ti so sinovi Ezavovi in ti njih vojvode; to je Edom.

20

To so sinovi Seira Horejca, prejšnji prebivalci v deželi: Lotan, Šobal, Zibeon, Ana,

21

Dišon, Ezer in Dišan. Ti so vojvode Horejcev, sinov Seirovih, v deželi Edomovi.

22

In sinova Lotanova sta bila: Hori in Hemam, in sestra Lotanova Timna.

23

Ti pa so sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat in Ebal, Šefo in Onam.

24

In ta sta sinova Zibeonova: Aja in Ana. To je tisti Ana, ki je našel toplice v puščavi, ko je pasel osle Zibeonu, očetu svojemu.

25

Ta pa sta otroka Anova: Dišon in Oholibama, hči Anova.

26

In ti so sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran in Keran.

27

Ti pa sinovi Ezerjevi: Bilhan in Zaavan in Akan.

28

Ta pa sinova Dišanova: Uz in Aran.

29

Ti so vojvode Horejcev: vojvoda Lotan, vojvoda Šobal, vojvoda Zibeon, vojvoda Ana,

30

vojvoda Dišon, vojvoda Ezer, vojvoda Dišan. To so vojvode Horejcev po njih vojvodstvih v deželi Seirski.

31

Ti pa so kralji, ki so kraljevali v deželi Edomovi, preden je vladal kralj sinove Izraelove.

32

Bela, sin Beorjev, je zakraljeval na Edomskem, in ime mestu njegovemu je bilo Dinhaba,

33

in Bela je umrl, in zakraljeval je namesto njega Jobab, sin Zerahov iz Bozre.

34

In Jobab je umrl, in zakraljeval je namesto njega Hušam iz dežele Temančanov.

35

In Hušam je umrl, in zakraljeval je namesto njega Hadad, sin Bedada, ki je pobil Madiane na poljani Moabski; in mestu njegovemu je bilo ime Avit.

36

In Hadad je umrl, in na mestu njegovem je zakraljeval Samla iz Masreke.

37

In Samla je umrl, in zakraljeval je namesto njega Savel iz Rehobota ob reki.

38

In Savel je umrl, in kraljeval je namesto njega Baal-hanan, sin Akborjev.

39

In ko je umrl Baal-hanan, sin Akborjev, je zakraljeval namesto njega Hadar; in ime mestu njegovemu je bilo Pagu, ženi njegovi pa je bilo ime Mehetabela, hči Matrede, hčere Mezahabove.

40

In ta so imena vojvod Ezavovih, po njih rodbinah, po njih krajih, po njih imenih: vojvoda Timna, vojvoda Alva, vojvoda Jetet,

41

vojvoda Oholibama, vojvoda Ela, vojvoda Pinon,

42

vojvoda Kenaz, vojvoda Teman, vojvoda Mibzar,vojvoda Magdiel, vojvoda Iram. Ti so bili vojvode Edomovi po svojih bivališčih, v deželi svoje posesti. To je Ezav, oče Edomcev.

43

vojvoda Magdiel, vojvoda Iram. Ti so bili vojvode Edomovi po svojih bivališčih, v deželi svoje posesti. To je Ezav, oče Edomcev.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version