Geneza 25

1

Abraham pa vzame drugo ženo, čije ime Ketura.

2

Ona mu porodi Zimrana in Joksana in Medana in Madiana ter Išbaka in Šuaha.

3

Joksan pa rodi Šeba in Dedana; sinovi pa Dedanovi so bili Asurim in Letusim in Leumim.

4

Sinovi pa Madianovi: Efa in Efer in Hanok in Abida in Eldaa. Vsi ti so bili Keture sinovi.

5

In dal je Abraham, karkoli je imel, Izaku.

6

Sinovom žen priležnic pa, katere je imel, je dal Abraham darov; in loči jih od Izaka, sina svojega, dokler je še živel, in pošlje jih proti vzhodu, v jutrovo deželo.

7

Ta pa je doba let življenja Abrahamovega, kolikor jih je živel: sto petinsedemdeset let.

8

Potem izdahne in umre Abraham v lepi starosti, star in dni svojih sit; in je bil zbran k ljudstvu svojemu.

9

In pokopala sta ga Izak in Izmael, sina njegova, v jamo Makpelo na njivi Efrona, sina Zoharja Hetejca, ki je Mamri nasproti,

10

na njivi tisti, ki jo je bil kupil Abraham od Hetovih sinov: tam je bil Abraham pokopan in Sara, žena njegova.

11

In bilo je po smrti Abrahamovi, da je Bog blagoslovil Izaka, sina njegovega. Bival pa je Izak blizu vodnjaka Lahajroja.

12

Ti pa so rodovi Izmaela, Abrahamovega sina, ki ga je porodila Agara, Sarina dekla egiptovska, Abrahamu;

13

in ta so imena sinov Izmaelovih, po njih priimkih, po njih rodovih: prvenec Izmaelov Nebajot, potem Kedar in Adbeel in Mibsam,

14

in Misma in Duma in Masa,

15

Hadad in Tema, Jetur, Nafis in Kedma.

16

Ti so sinovi Izmaelovi in ta so njih imena v njih seliščih in šatoriščih: dvanajst prvakov pri rodovih svojih.

17

Ta pa so leta življenja Izmaelovega: sto in sedemintrideset let. Nato izdahne in umre, in je bil zbran k ljudstvu svojemu.

18

Prebivali so pa od Havile do Sura, ki je Egiptu nasproti, in v smeri proti Asuru. Vsem bratom svojim nasproti se je naselil.

19

Ti pa so rodovi Izaka, sina Abrahamovega: Abraham je rodil Izaka;

20

in Izak je imel štirideset let, ko si je vzel Rebeko, hčer Betuela Aramejca iz Padan-arama, sestro Labana Aramejca, za ženo.

21

In prosil je Izak srčno GOSPODA za ženo svojo, zato ker je bila nerodovitna, in izprositi se mu je dal GOSPOD, in spočela je Rebeka, žena njegova.

22

In ko sta se med seboj pehala otročiča v njej, reče: Če je tako, čemu sem tukaj? In šla je posvetovat se z GOSPODOM.

23

GOSPOD pa ji veli: Dva naroda sta v telesu tvojem, in dve ljudstvi se bosta ločili že iz osrčja tvojega; izmed njiju narod eden bode močnejši od drugega, in večji bo služil manjšemu.

24

Ko so se torej izpolnili dnevi njeni za porod, glej, dvojčka v telesu njenem.

25

Izide pa prvi, rjav, ves kakor kosmat plašč: zato so ga imenovali Ezava.

26

Potem pa izide brat njegov, čigar roka je držala Ezava za peto: zato so ga imenovali Jakoba [T. j. ki drži peto, ali izpodrinilec.]. Imel pa je Izak šestdeset let, ko ju je rodila.

27

In dečka sta odrasla, in Ezav je bil dober lovec, mož poljski, Jakob pa krotak mož, bival je v šatorih.

28

Ljubil je pa Izak Ezava, ker je rad jedel od njegovega lova; a Rebeka je ljubila Jakoba.

29

In Jakob je kuhal jed; in Ezav pride s polja, in bil je truden.

30

In Ezav reče Jakobu: Daj mi, prosim, zajeti od te rjave jedi, ker jako sem truden. Zato so ga imenovali Edoma [T. j. rjavec.].

31

Jakob pa reče: Prodaj mi danes svoje prvorojenstvo.

32

Ezav pa reče: Glej, proti smrti hitim, čemu mi tisto prvorojenstvo?

33

In Jakob reče: Prisezi mi danes. In mu priseže in proda prvorojenstvo svoje Jakobu.In Jakob dá Ezavu kruha in lečne jedi; ta pojé in se napije, potem vstane ter odide. Tako je Ezav zaničeval prvorojenstvo.

34

In Jakob dá Ezavu kruha in lečne jedi; ta pojé in se napije, potem vstane ter odide. Tako je Ezav zaničeval prvorojenstvo.