Geneza 10

1

Ti pa so rodovi sinov Noetovih, Sema, Hama in Jafeta; rodili so se jim sinovi po potopu.

2

Sinovi Jafetovi: Gomer in Magog in Madai in Javan in Tubal in Mesek in Tiras.

3

In sinovi Gomerjevi: Askenaz in Rifat in Togarma.

4

In sinovi Javanovi: Elisa in Tarsis, Kitim in Dodanim.

5

Od teh je prišla razdelitev otokov narodov po njih deželah, vsakemu po njegovem jeziku, po njih rodovinah v njih narodih.

6

Sinovi Hamovi pa: Kuš in Mizraim in Put in Kanaan.

7

In sinovi Kuševi: Seba in Havila in Sabta in Ragma in Sabteka; in sinova Ragma: Šeba in Dedan.

8

In Kuš rodi Nimroda; ta je začel mogočen biti na zemlji.

9

On je bil junak-lovec pred GOSPODOM; zato je navada govoriti: Kakor Nimrod, junak-lovec pred GOSPODOM.

10

In začetek njegovega kraljestva je bil Babel in Erek in Akad in Kalne v deželi Sinearski.

11

Iz te dežele je šel v Asur in je zidal Ninive in Rehobotir in Kalah

12

in Resen med Ninivami in Kalahom; to je véliko mesto.

13

Mizraim pa rodi Ludime, Anamime, Lehabime, Naftuhime,

14

Patrusime in Kasluhime (od katerih so izšli Filistejci) in Kaftorime.

15

Kanaan pa je rodil Sidona, prvenca svojega, in Heta,

16

tudi Jebusejca, Amorejca in Girgasejca,

17

Hevejca, Arkejca in Sinejca,

18

Arvadejca, Zemarejca in Hamatejca; in pozneje so se raztrosile rodovine Kanaanove.

19

In bila je meja Kanaancev od Sidona v smeri proti Gerarju do Gaze; v smeri proti Sodomi in Gomori, Adami in Zeboimu do Leše.

20

To so sinovi Hamovi po svojih rodovinah, po svojih jezikih, v svojih deželah in narodih.

21

Semu pa se tudi rode otroci, očetu vseh sinov Heberjevih, Jafetovemu bratu, starejšemu.

22

Sinovi Semovi so bili: Elam in Asur in Arpaksad in Lud in Aram.

23

In sinovi Aramovi: Uz in Hul in Geter in Maš.

24

Arpaksad pa rodi Šelaha, in Šelah rodi Heberja.

25

A Heberju se rodita dva sina, enemu je ime Peleg, ker je bila v dneh njegovih razdeljena zemlja, ime bratu njegovemu pa Joktan.

26

In Joktan rodi Almodada in Šelefa in Hazarmaveta in Jeraha,

27

Hadorama ter Uzala in Dikla,

28

Obala in Abimaela in Šeba,

29

Ofirja in Havila in Jobaba; ti so bili vsi sinovi Joktanovi.

30

In njih prebivališče je bilo od Mese v smeri proti Sefarju, k vzhodnemu gorovju.

31

Ti so sinovi Semovi po rodovinah svojih, po jezikih svojih, v svojih deželah, po svojih narodih.Te so rodovine sinov Noetovih po svojih rodovih v svojih narodih; in od teh so se ločili narodi na zemlji po potopu.

32

Te so rodovine sinov Noetovih po svojih rodovih v svojih narodih; in od teh so se ločili narodi na zemlji po potopu.