1 Samuelova 8

1

A stalo sa, keď sa už bol Samuel zostarel, že ustanovil svojich synov za sudcov v Izraelovi.

2

A meno jeho prvorodeného syna bolo Joel, a meno jeho druhého syna Abijaš, ktorí boli sudcami v Béršebe.

3

No, jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok a krivili súd.

4

Vtedy sa shromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do Rámy.

5

A povedali mu: Hľa, ty si už starý, a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov.

6

No, tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili: Daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa modlil Hospodinovi.

7

Ale Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi,

8

podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egypta, až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom; tak robia oni i tebe.

9

A tak teraz poslúchni na ich hlas, len že budeš dôrazne svedčiť proti nim a oznámiš im spôsob a právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad nimi.

10

A Samuel povedal všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa.

11

Povedal: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: bude brať vašich synov a postaví ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami, a budú behať pred jeho vozom,

12

a učiní to nato, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad päťdesiatimi, a nato, aby mu orali jeho role, žali jeho žnivo a robili jeho vojenné nástroje a výstroj pre jeho vozy.

13

Vezme aj vaše dcéry, aby mu pripravovaly masti, aby mu varily a piekly.

14

Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom.

15

A bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom.

16

A taktiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobnejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov i vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu.

17

Desiatky bude brať z vášho stáda, a vy mu budete sluhami.

18

A budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám Hospodin toho dňa.

19

Avšak ľud nechcel počuť na hlas Samuelov, ale povedali: Nie, ale kráľ bude nad nami.

20

A budeme aj my jako všetky iné národy, a bude nás súdiť náš kráľ a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje.

21

A Samuel vypočujúc všetky slová ľudu rozpovedal ich Hospodinovi.

22

A Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni na ich hlas a ustanovíš im kráľa. A Samuel povedal mužom Izraelovým: Iďte každý do svojho mesta.