Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936
← 30

1 Samuelova 31

1 →
1

A Filištíni bojovali proti Izraelovi, a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padali pobití na vrchu Gilboe.

2

A Filištíni stíhali Saula a jeho synov ženúc sa tesne za nimi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišuu, synov Saulových.

3

A tedy tiaž boja sa obrátila proti Saulovi, a keď nadišli na neho strelci, mužovia s lukami, veľmi sa triasol pred tými strelcami.

4

Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi: Vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a neprebodli ma oni a neurobili si zo mňa posmechu! Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo sa bál veľmi. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol naň.

5

A keď videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, naľahol aj on na svoj meč a zomrel s ním.

6

A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbrojnoš i všetci jeho mužovia toho dňa spolu.

7

A keď videli mužovia Izraelovi, ktorí boli na druhej strane doliny, jako aj tí, ktorí boli za Jordánom, že utekajú mužovia Izraelovi, a že zomrel Saul i jeho synovia, opustili tie mestá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich.

8

A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobitých. A našli Saula a jeho troch synov ležať padlých na vrchu Gilboe.

9

A odťali jeho hlavu, zobrali mu jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modiel i ľudu.

10

Potom složili jeho zbraň v dome Astaróty a jeho mŕtve telo pribili na múre mesta Bét-šána.

11

Ale keď počuli o tom obyvatelia Jabeš-gileáda, o tom, čo urobili Filištíni Saulovi,

12

vzchopili sa všetci chrabrí mužovia a išli celú noc a vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve telá jeho synov s múra mesta Bét-šána a keď prišli do Jabeša, spálili ich tam.

13

Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tým stromom v Jabeši a postili sa sedem dní.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936