Sudcovia 10

1

A po Abimelechovi povstal zachrániť Izraela Tóla, syn Púov, syna Dódovho, muž z pokolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vrchu Efraimovom.

2

Súdil Izraela dvadsaťtri rokov a keď zomrel, pochovaný bol v Šamíre.

3

Po ňom povstal Jair Gileádsky a súdil Izraela dvadsaťdva rokov.

4

A mal tridsiatich synov, ktorí jazdili na tridsiatich mladých osloch a mali tridsať miest. Volajú ich dedinami Jairovými až do tohoto dňa, ktoré sú v zemi Gileáde.

5

A keď zomrel Jair, pochovaný bol v Kamone.

6

A synovia Izraelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a slúžili Bálom a Astartám a syrským bohom, aramejským, a sidonským bohom, moábskym bohom, bohom synov Ammonových a bohom Filištínov a opustili Hospodina a neslúžili mu.

7

Preto sa zanietil hnev Hospodinov na Izraela, a predal ich do ruky Filištínov a do ruky synov Ammonových,

8

ktorí drtili a deptali synov Izraelových toho roku a osemnásť rokov všetkých synov Izraelových, ktorí boli za Jordánom v zemi Amoreja, ktorá je v Gileáde.

9

Lebo synovia Ammonovi prešli cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Benjaminovi a proti domu Efraimovmu. A Izraelovi bolo veľmi úzko.

10

Vtedy kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi a vraveli: Zhrešili sme proti tebe, a to tým, že sme opustili svojho Boha a slúžili sme Bálom.

11

A Hospodin riekol synom Izraelovým: Či nezachránil som vás od Egypťanov a od Amorejov, od synov Ammonových a od Filištínov?

12

A utiskovali vás Sidonci, Amalech a Maon, a keď ste kričali ku mne, zachránil som vás z ich ruky.

13

Ale vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom, preto vás už viacej nezachránim.

14

Iďte a kričte k bohom, ktorých ste si vyvolili: nech vám tí pomôžu v čas vašej úzkosti.

15

A synovia Izraelovi povedali Hospodinovi: Zhrešili sme. Ty nám učiň, čokoľvek sa ti ľúbi, len nás, prosíme, vytrhni tohoto dňa.

16

A odstránili cudzích bohov zo svojho stredu a slúžili Hospodinovi. A nemohla to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Izraelovom.

17

A synovia Ammonovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Izraelovi a položili sa táborom v Micpe.

18

A ľud povedal, kniežatá kraja Gileáda, druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý započne bojovať proti synom Ammonovým? Bude hlavou všetkým obyvateľom Gileáda.