Jozue 21

1

A pristúpili hlavy otcov pokolenia Levitov k Eleazárovi, kňazovi, a k Jozuovi, synovi Núnovmu, a k hlavám otcov pokolení synov Izraelových.

2

A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riekli: Hospodin prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá na bývanie aj s ich mestskými obvodmi pre náš dobytok.

3

Vtedy dali synovia Izraelovi Levitom zo svojho dedičstva na rozkaz Hospodinov tieto mestá aj ich obvody.

4

A vyšiel los čeľade Kehátovcov. A dostalo sa synom Árona, kňaza, zpomedzi Levitov, z údelu pokolenia Júdovho a z pokolenia Simeonovho a z pokolenia Benjaminovho losom: trinásť miest.

5

A ostatným synom Kehátovým sa dostalo z údelu čeľadí pokolenia Efraimovho a z pokolenia Dánovho a z polovice pokolenia Manassesovho losom: desať miest.

6

A synom Geršonovým z údelu čeľadí pokolenia Izachárovho, z pokolenia Aserovho, z pokolenia Naftaliho a z polovice pokolenia Manassesovho v Bázane, tiež losom: trinásť miest.

7

Synom Meráriho po ich čeľadiach z údelu pokolenia Rúbenovho, z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho: dvanásť miest.

8

Tedy tieto mestá dali synovia Izraelovi Levitom aj ich mestské obvody, tak ako prikázal Hospodin skrze Mojžiša, losom.

9

A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom.

10

A najprv sa dostalo synom Áronovým z čeľade Kehátovcov, ktorí boli zo synov Léviho, lebo ich bol ten los.

11

A tedy im dali Mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron, na pohorí Júdovom a jeho obvod okolo neho.

12

Ale pole toho mesta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho, do jeho državia.

13

A tedy synom Árona, kňaza, dali útočištné mesto vraha, Hebron, i jeho obvod, Libnu i jej obvod,

14

Jattír i jeho obvod, Eštemoa i jeho obvod,

15

Cholon i jeho obvod, Debír i jeho obvod,

16

Ajin i jeho obvod, Juttu i jej obvod a Bét-šemeš i jeho obvod, deväť miest z državia týchto dvoch pokolení.

17

A z pokolenia Benjaminovho: Gibeon i jeho obvod, Gebu i jej obvod,

18

Anatót i jeho obvod, Almon i jeho obvod, štyri mestá.

19

Všetkých miest synov Áronových, kňazov, bolo trinásť miest s ich obvodami.

20

A čeľadiam synov Keháta, Levitom, ostatným zo synov Kehátových, dostalo sa toto, mestá ich losu boly z údelu pokolenia Efraimovho.

21

A dali im útočištné mesto vraha Síchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod,

22

Kibecaim i jeho obvod, Bétchoron i jeho obvod, štyri mestá.

23

A z pokolenia Dánovho: Elteke i jeho obvod, Gibbeton i jeho obvod,

24

Ajjalon i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, štyri mestá.

25

A z polovice pokolenia Manassesovho: Tánach i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, dve mestá.

26

Všetkých miest desať s ich obvodami čeľadiam ostatných synov Kehátových.

27

A synom Geršonovým z čeľadí Levitov dali z polovice pokolenia Manassesovho: útočištné mesto vraha Golan v Bázane i jeho obvod a Beešteru i jej obvod, dve mestá.

28

A z pokolenia Izachárovho: Kišon i jeho obvod, Daberat i jeho obvod,

29

Jarmút i jeho obvod a Én-ganním a jeho obvod, štyri mestá.

30

A z pokolenia Aserovho: Mišál i jeho obvod, Abdón i jeho obvod,

31

Chelkat i jeho obvod a Rechob i jeho obvod, štyri mestá.

32

A z pokolenia Naftaliho: útočištné mesto vraha Kedeš v Galilei i jeho obvod, Chammotdór i jeho obvod a Kartán i jeho obvod, tri mestá.

33

Všetkých miest Geršonovcov po ich čeľadiach bolo trinásť miest s ich obvodmi.

34

A čeľadiam synov Meráriho, ostatným Levitom, dali od pokolenia Zabulonovho: Jokneam i jeho obvod, Kartu i jej obvod,

35

Dimnu i jej obvod a Nahalal i jeho obvod, štyri mestá.

36

A z pokolenia Rúbenovho: Becer i jeho obvod a Jahaca i jej obvod,

37

Kedemót i jeho obvod a Méfat i jeho obvod, štyri mestá.

38

A z pokolenia Gádovho: útočištné mesto vraha Rámot v Gileáde i jeho obvod a Machnaim i jeho obvod,

39

Chešbon i jeho obvod a Jazer i jeho obvod, všetkých miest štyri.

40

Všetkých miest, ktoré dali synom Meráriho po ich čeľadiach, ostatným z čeľadí Levitov, bolo podľa ich losu dvanásť miest.

41

Všetkých miest Levitov medzi državím synov Izraelových bolo štyridsaťosem miest s ich obvodmi.

42

Každé z týchto miest malo svoj obvod okolo seba; tak to maly všetky tie mestá.

43

A tedy dal Hospodin Izraelovi celú zem, o ktorej prisahal, že ju dá ich otcom, a zaujali ju do dedičstva a bývali v nej.

44

A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán, všetko tak, ako prisahal ich otcom, ani neobstál nikto pred nimi, nikto zo všetkých ich nepriateľov; všetkých ich nepriateľov dal Hospodin do ich ruky.

45

Nepadlo nesplnené ani slovo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin domu Izraelovmu. Všetko sa splnilo.