Jozue 19

1

A druhý los vyšiel Simeonovi, pokoleniu synov Simeonových po ich čeľadiach. A ich dedičstvo bolo medzi dedičstvom synov Júdových.

2

A to, čo mali vo svojom dedičstve, bolo: Bér-šeba, Šeba a Molada,

3

Chacar-šual, Bála a Ecem,

4

Eltolad, Betúl a Chorma,

5

Ciklag, Bét-markabot a Chacar-súsa,

6

Bét-lebaót a Šarúchen, trinásť miest a ich dediny.

7

Ajin, Rimmon, Eter a Ášan, štyri mestá a ich dediny

8

i všetky dediny, ktoré boly vôkol tých miest, až po Bálat-bér a Rámu na juhu. To je dedičstvo pokolenia synov Simeonových po ich čeľadiach.

9

Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Simeonových, pretože podiel synov Júdových bol priveľký pre nich, a preto dostali synovia Simeonovi dedičstvo medzi ich dedičstvom.

10

A tretí los vyšiel hore synom Zabulonovým po ich čeľadiach, a územie ich dedičstva je až po Sárid.

11

Ich hranica išla hore na západ, k moru, a do Maraly a udierala k Dabbešatu a potom udierala k potoku, ktorý je pred Jokneámom.

12

A zo Sárida sa obrátila na východ, k východu slnka, na územie Kislót-tábor a vychádzala k Daberatu a tiahla sa hore do Jafie.

13

Odtiaľ prešla na východ, k východu slnka, do Gitta-chefera a Ittakacína, odkiaľ vyšla do Rimmona, vyznačená do Nee.

14

A hranica sa otočila okolo nej od severa do Channatona a vychádzala do doliny Jiftach-el.

15

A jej ďaľšie východiská boly: Katta, Nahalal, Šimron, Jidala a Betlehem, dvanásť miest a ich dediny.

16

To je dedičstvo synov Zabulonových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

17

Izachárovi vyšiel štvrtý los, synom Izachárovým po ich čeľadiach.

18

A ich hranica bola do Jizreela, Kesulót a Šúnem,

19

Chafáraim, Šion a Anacharat,

20

Rabbít, Kišjon a Ábec,

21

Remet, Én-ganním, Én-chadda a Bét-paccec.

22

A hranica udierala k Táboru, do Sachacíma a do Bét-šemeša, a ich hranica vychádzala k Jordánu, šestnásť miest a ich dediny.

23

To je dedičstvo pokolenia synov Izachárových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

24

A piaty los vyšiel pokoleniu synov Aserových po ich čeľadiach.

25

A ich hranicou bolo: Chelkat, Chali, Beten a Achšaf,

26

Allammelech, Amead a Mišeal, a udierala ku Karmelu, k moru, a k Šíchor-libnatu.

27

A obracia sa na východ slnka do Bét-dágona a udiera k Zabulonovi a do doliny Jiftachela, na sever Bét-emeka a Neiela a vychádza do Kabúla od ľava

28

a ide do Ebrona, Rechoba, Chammona a do Kány až po Veľký Sidon.

29

A hranica sa vracia do Rámy až po mesto opevnený Týr. A hranica sa obracia do Chosa a vychádza k moru vedľa vymeraného dielu Achziba.

30

A Umma, Afék a Rechob, dvadsaťdva miest a ich dediny.

31

To je dedičstvo pokolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

32

Synom Naftaliho vyšiel šiesty los, synom Naftaliho po ich čeľadiach.

33

A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jabneel až po Lakkúm a vychádzala pri Jordáne.

34

A odtiaľ sa obrátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vychádzala do Chukkota a udiera k Zabulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jordáne na východe slnka.

35

Opevnené mestá: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat a Kineret,

36

Adama, Ráma a Chácor,

37

Kédeš, Edrei a Én-chácor,

38

Jiron, Migdal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, devätnásť miest a ich dediny.

39

To je dedičstvo pokolenia synov Naftaliho po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

40

Pokoleniu synov Dánových po ich čeľadiach vyšiel siedmy los.

41

A hranicou ich dedičstva bolo: Cárea, Eštaol, a Ir-šemeš,

42

Šálabbín, Ajalon a Jitla,

43

Élon, Timnata a Ekron,

44

Elteke, Gibbeton a Bálat,

45

Jehúd, Bené-berak a Gatrimmon,

46

Mé-jarkon, a Rakkon s hranicou naproti Jafo.

47

A územie synov Dánových vyšlo primalé pre nich. Preto odišli synovia Dánovi hore a bojovali s mestom Lešemom, zaujali ho a zbili ho ostrím meča, zaujali ho do dedičstva a bývajú v ňom a nazvali Lešem Dánom, po mene Dána, svojho otca.

48

To je dedičstvo pokolenia synov Dánových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

49

A keď dodedili zem do dedičstva po jej územiach, dali synovia Izraelovi dedičstvo Jozuovi, synovi Núnovmu, medzi sebou.

50

Na rozkaz Hospodinov mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-serach, na vrchu Efraimovom, a vystavil mesto a býval v ňom.

51

To sú dedičstvá, ktoré rozdelili do dedičstva Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov, a hlavy otcov pokolení synov Izraelových losom v Síle pred Hospodinom, pri dveriach stánu shromaždenia, a tak dokončil delenie zeme.