Jozue 18

1

A celá obec synov Izraelových, všetci sa shromaždili do Síla, a rozbytovali tam stán shromaždenia, a zem bola podmanená pred nimi.

2

Ale zbývali medzi synmi Izraelovými takí, ktorých dedičstva neboli ešte rozdelili, sedem pokolení.

3

A Jozua riekol synom Izraelovým: Dokedy sa vám bude leniť prijsť, aby ste zaujali do dedičstva zem, ktorú vám dal Hospodin, Bôh vašich otcov?

4

Nože dajte troch mužov na každé pokolenie, a pošlem ich, a vstanú a pochodia po zemi a popíšu ju podľa svojho dedičstva, a potom prijdú zase ku mne.

5

A rozdelia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa.

6

A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hospodinom, naším Bohom.

7

Lebo Levitovia nemajú dielu vo vašom strede, pretože kňazstvo Hospodinovo je ich dedičstvom, a Gád a Rúben a polovica pokolenia Manassesovho dostali svoje dedičstvo za Jordánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služobník Hospodinov.

8

Vtedy vstali mužovia a odišli. A Jozua prikázal tým, ktorí išli popisovať zem, a riekol: Iďte a pochoďte po zemi a popíšte ju, a potom sa navráťte ku mne, a tu vám vrhnem losy pred Hospodinom v Síle.

9

A tak odišli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozuovi do tábora do Síla.

10

A Jozua im vrhnul losy v Síle pred Hospodinom a tam rozdelil Jozua synom Izraelovým zem podľa ich dielov.

11

A vyšiel hore los pokolenia synov Benjaminových po ich čeľadiach. A územie ich losu vyšlo medzi synov Júdových a medzi synov Jozefových.

12

A hranica im bola po severnej strane od Jordána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a odtiaľ išla hore prez vrchy na západ, k moru, a vychádzala na púšť Bét-ávena.

13

Odtiaľ prešla hranica do Lúza, ku strane Lúza na juh, to je Bét-el. A hranica sostupovala do Atarót-addára popri vrchu, ktorý je od juhu Dolného Bét-chorona.

14

A hranica sa tiahla a točila sa ku strane mora na juh od vrchu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vychádzala pri Kirjat-bále, a to je Kirjat-jearím, mesto synov Júdových, to je západná strana.

15

A strana na juh bola od konca Kirjat-jearíma, a hranica vychádzala k moru a vychádzala ku studni vody Neftoacha.

16

Potom sostupovala hranica ku koncu vrchu, ktorý je pred dolinou Benhinnoma, ktorá je v údolí Refaim, na sever, a sostupovala do doliny Hinnom ku strane Jebuzeja na juh a odtiaľ sostupovala do Én-rogel.

17

A tiahla sa od severa a vyšla do Én-šemeša a vyšla ku Gelilótu, ktoré je naproti svahu Adummíma, a sostupovala ku kameňu Bohana, syna Rúbenovho.

18

A prešla ku strane naproti rovine Arábe na sever a sostupovala do Aráby.

19

A hranica prešla ku strane Bét-chogly na sever a hranica vychádzala pri jazyku Soľného mora, obráteného na sever, pri južnom konci Jordána. To bola hranica od juhu.

20

A Jordán ho ohraničoval po strane na východ. Toto je dedičstvo synov Benjaminových po jeho hraniciach dookola, po ich čeľadiach.

21

A mestá pokolenia synov Benjaminových po ich čeľadiach boly: Jericho, Bét-chogla a údolie Kecíc

22

Bét-arába, Cemáraim a Bét-el,

23

Avvím, Pára a Ofra,

24

Kefar-ammona, Ofni a Geba, dvanásť miest a ich dediny.

25

Gibeon, Ráma a Beerót,

26

Micpe, Kefíra a Móca,

27

Rekem, Jirpeel a Tarála,

28

Celá Elef a Jebuzej, to jest Jeruzalem, Gibeat a Kirjat, štrnásť miest a ich dediny. To je dedičstvo synov Benjaminových po ich čeľadiach.