Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Jozue 15

1

A toto bol los pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach. Pripadol im k hranici Edoma púšte Tsin na juh, od najďaľšieho kraja poludnieho.

2

A hranicou na juhu im bolo: od konca Soľného mora, od jazyka, obráteného na juh.

3

A tiahla sa na juh popri svahu Akrabbím a prešla do Tsin a išla hore od juhu smerom ku Kádeš-barnei a prešla do Checróna a tiahla sa hore do Addára a obchádzala Karkáhu;

4

odtiaľ prešla do Acmona a vyšla k Egyptskému potoku, a hranica vychádzala k moru. To vám, povedal, bude hranicou na juhu.

5

A hranicou na východ bolo Soľné more až po dolný koniec Jordána; a hranica strany na sever bola od jazyka Soľného mora, do konca Jordána.

6

A hranica išla hore do Bét-hogly a prechádzala od severa popri Bét-arábe a hranica išla hore ku kameňu Bohana, syna Rúbenovho.

7

A hranica išla hore do Debíra, z údolia Áchor, a na sever bola obrátená ku Gilgalu, ktorý je naproti svahu Adummima, ktorý je od juhu doliny, a hranica prešla k vodám Én-šemeša a vychádzala ku studni Rogel.

8

A zase išla hranica hore dolinou syna Hinnoma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiahla hore k temenu vrchu, ktorý je naproti doline Hinnoma k moru, na západ, ktorý je na konci údolia Refaim na sever.

9

A hranica sa tiahla od temena toho vrchu k studni vody Neftoach a vychádzala k mestám vrchu Efronovho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.

10

A z Bály sa zatočila hranica k moru, smerom k vrchu Seira a prešla ku strane vrchu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Timny.

11

A hranica vyšla ku strane Ekróna, na sever, a hranica sa tiahla do Šikkeróna a prešla k vrchu Bály a vyšla do Jabneéla, a hranica vychádzala k moru.

12

A západná hranica sahala po Veľké more a po jeho územie. To bola hranica synov Júdových dookola, po ich čeľadiach.

13

A Kálefovi, synovi Jefunneho, dal podiel medzi synmi Júdovými podľa rozkazu Hospodinovho, daného Jozuovi, mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron.

14

A Kálef vyhnal ztade troch synov Enákových, Šešaiho, Achimána a Talmaiho, deti Enákove.

15

A odtiaľ odišiel hore k obyvateľom Debíra, a meno Debíra bolo predtým Kirjat-sefer.

16

A Kálef povedal: Tomu, kto zbije Kirjat-sefer a zaujme ho, dám Aschu, svoju dcéru, za ženu.

17

A zaujal ho Otniel, syn Keneza, brata Kálefovho, a tak mu dal Aschu, svoju dcéru, za ženu.

18

A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho naviedla, aby žiadal od jej otca pole. Preto sosadla rýchle s osla, a Kálef jej povedal: Čo chceš?

19

A riekla: Daj mi požehnanie; lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal horné pramene i dolné pramene.

20

To je dedičstvo pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach.

21

A mestá od konca územia pokolenia synov Júdových popri území Edomovom na juhu boly: Kabceel, Éder a Jagúr,

22

Kína, Dímona a Adada,

23

Kédeš, Chácor a Jitnán,

24

Zíf, Telem a Bealót,

25

Chácor, Chadata a Kerijót; Checron, a to je Chácor;

26

Amám, Šema a Moláda,

27

Chacar-gadda, Chešmon a Bét-pálet,

28

Chacar-šual, Bér-šeba a Bizjótia,

29

Bála, Ijim a Ecem,

30

Eltólad, Chesil a Chorma,

31

Ciklag, Madmanna a Sansanna,

32

Lebaót, Šilchim, Ajín a Rimmon; všetkých miest bolo dvadsať deväť a ich dediny.

33

Na nížine boly Eštaol, Cára a Ašna,

34

Zánoach, Én-ganním, Tappuach a Enám,

35

Jarmút, Adullam, Socho a Azéka,

36

Šaraim, Aditaim, Gedéra a Gederotaim, štrnásť miest a ich dediny.

37

Cenán, Chadáša a Migdalgád,

38

Dilán, Micpa a Jokteel,

39

Lachiš, Bacekat a Eglon,

40

Kabon, Lachmas a Kitlíš,

41

Gedérot, Bét-dágon, Náma a Makkéda, šestnásť miest a ich dediny.

42

Libna, Eter a Ášan,

43

Jiftach, Ašna a Necíb,

44

Keila, Achzib, a Maréša, deväť miest a ich dediny.

45

Ekron i jeho mestečká i jeho dediny.

46

Od Ekrona a smerom k moru všetky, ktoré sú po strane Ašdóda, a ich dediny;

47

Ašdód, jeho mestečká i jeho dediny, Gaza, jej mestečká i jej dediny až po Egyptský potok a po Veľké more a územie.

48

A na vrchoch: Šamír, Jattír a Sócho,

49

Danna a Kirjat-sanna, ktoré je Debír,

50

Anáb, Eštemo a Aním,

51

Góšen, Cholon a Gilo, jedenásť miest a ich dediny.

52

Arab, Dúma a Ešán,

53

Janum, Bét-tappuach a Aféka,

54

Chumta, Mesto Arbeho, ktoré je Hebron a Cior, deväť miest a ich dediny.

55

Maon, Karmel, Zif a Juta,

56

Jizreel, Jokdeam a Zánoach,

57

Kain, Gibea a Timna, desať miest a ich dediny.

58

Chalchul, Bét-cúr a Gedor,

59

Márat, Bétanót, a Eltekon, šesť miest a ich dediny.

60

Kirjat-bál, a to je Kirjat-jearím, a Rabba, dve mestá a ich dediny.

61

Na púšti: Bét-arába, Middín, Sehácha,

62

Nišban, Soľné Mesto a Én-gedi, šesť miest a ich dediny.

63

Ale Jebuzejov, obyvateľov Jeruzalema, nemohli vyhnať synovia Júdovi. A tak býva Jebuzej so synmi Júdovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936