Jozue 12

1

A toto sú kráľovia zeme, ktorých pobili synovia Izraelovi a zaujali ich zem do dedičstva, za Jordánom na východ slnka od potoka Arnona až po vrch Hermon i všetky roviny na východ:

2

Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, a od stredu tej doliny a polovice Gileáda až po potok Jabok, po hranicu to synov Ammonových,

3

a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-pizga.

4

A zaujali aj územie Óga, kráľa Bázana, ktorý bol z ostatku Refaimov, ktorý býval v Aštaróte a v Edrei

5

a panoval na vrchu Hermone a v Salche a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona.

6

Mojžiš služobník Hospodinov, a synovia Izraelovi ich pobili, a Mojžiš, služobník Hospodinov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičstva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici pokolenia Manassesovho.

7

A toto sú kráľovia zeme, ktorých pobil Jozua a synovia Izraelovi za Jordánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiahne hore do Seira, a Jozua ju dal pokoleniam Izraelovým do dedičstva podľa ich údelov,

8

na vrchoch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:

9

kráľ Jericha jeden, kráľ mesta Haj, ktoré ležalo po strane Bét-ela, jeden;

10

kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Hebrona jeden;

11

kráľ Jarmúta jeden; kráľ Lachiša jeden;

12

kráľ Eglona jeden, kráľ Gézera jeden;

13

kráľ Debíra jeden, kráľ Gédera jeden;

14

kráľ Chormy jeden, kráľ Aráda jeden;

15

kráľ Libny jeden, kráľ Adulláma jeden;

16

kráľ Makkédy jeden, kráľ Bétela jeden;

17

kráľ Tappúcha jeden, kráľ Chéfera jeden;

18

kráľ Aféka jeden, kráľ Laššárona jeden;

19

kráľ Mádona jeden, kráľ Chácora jeden;

20

kráľ Šimrón-merona jeden, kráľ Achšáfa jeden;

21

kráľ Tánacha jeden, kráľ Megidda jeden;

22

kráľ Kédeša jeden, kráľ Jokneáma z Karmela jeden;

23

kráľ Dóra z Náfat-dóra jeden, kráľ Gojima z Gilgala jeden;

24

kráľ Tirce jeden; všetkých kráľov tridsať a jeden.