2 Timotejovi 3

1

Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.

2

Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,

3

bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého,

4

zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha,

5

ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.

6

Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami,

7

ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prijsť k poznaniu pravdy.

8

A jako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do viery.

9

Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých.

10

Ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,

11

moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihly v Antiochii, v Ikoniu, v Lystre, ktoré prenasledovania som zniesol, a zo všetkých ma vytrhol Pán.

12

Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.

13

Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.

14

Ale ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil

15

a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi.

16

Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,

17

aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.