2 Solúnčanom 3

1

Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás,

2

a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých.

3

Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého.

4

A dôverujeme v Pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robíte aj robiť budete.

5

A Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej.

6

A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.

7

Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami

8

ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu;

9

nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali.

10

Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nejie.

11

Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba.

12

Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb.

13

A vy, bratia, neustaňte robiac dobre.

14

Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil,

15

a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata.

16

A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami!

17

Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste; tak píšem.

18

Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Ameň.