1 Solúnčanom 4

1

A tak ostatne, bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, jako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hojneli.

2

Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša.

3

Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva,

4

aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou v posvätení a v česti,

5

nie v náruživosti žiadosti jako aj pohania, ktorí neznajú Boha,

6

aby neprekračoval a nekoristil vo veci svojho brata, pretože je Pán pomstiteľom všetkého toho, jako sme vám už aj prv povedali a osvedčili.

7

Lebo nepovolal nás Bôh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení.

8

Preto v tedy, kto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás.

9

A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom.

10

Lebo to aj činíte všetkým bratom v celej Macedonii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hojneli.

11

A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali,

12

aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú vonku, a nepotrebovali nikoho.

13

Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.

14

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

15

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

16

Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;

17

potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

18

Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.