1 Solúnčanom 1

1

Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!

2

Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,

3

neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho Pána Ježiša Krista pred svojím Bohom a Otcom,

4

vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vyvolenie.

5

Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás.

6

A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha,

7

takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedonii a v Achaji.

8

Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha, takže nám netreba nič hovoriť.

9

Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a pravdivému,

10

a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.