Deuteronómium 34

1

A Mojžiš vyšiel z Moábskych rovín na vrch Nébo na temeno vrchu Pizga, ktorý je naproti Jerichu. A Hospodin mu ukázal celú zem Gileád až po Dán,

2

i celú zem Naftaliho i zem Efraimovu i Manassesovu i celú zem Júdovu až k najďaľšiemu moru

3

i južnú stranu i okolie doliny Jericha, mesta to paliem, až do Coára.

4

A Hospodin mu riekol: Toto je tá zem, ktorú som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi povediac: Tvojmu semenu ju dám. Učinil som to, aby si ju videl svojimi očima, ale ta neprejdeš.

5

A tak zomrel Mojžiš, služobník Hospodinov, v zemi Moábovej, podľa rozkazu Hospodinovho.

6

A pochoval ho v doline, v zemi Moábovej, naproti Bét-peoru. A nikto nezvedel o jeho hrobe až do tohoto dňa.

7

A Mojžišovi bolo sto dvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oko nebolo zoslablo, ani nebola ušla od neho jeho sila.

8

A synovia Izraelovi oplakávali Mojžiša na Moábskych rovinách tridsať dní, a tak sa dokončily dni plaču a smútku za Mojžišom.

9

A Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky na neho, a poslúchali ho synovia Izraelovi a činili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

10

Ale nepovstal viacej v Izraelovi prorok, aký bol Mojžiš, ktorého by bol tak znal Hospodin tvárou v tvár

11

čo do všetkých znamení a zázrakov, ktoré ho poslal činiť Hospodin v Egyptskej zemi faraonovi a všetkým jeho sluhom a celej jeho zemi,

12

a čo do celej slávy tej silnej ruky a čo do všetkých tých strašných vecí veľkých, ktoré činil Mojžiš pred očami celého Izraela.