Výber biblie
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Efezanom 2

1

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch,

2

v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti,

3

medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní.

4

Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval,

5

aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -

6

a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi,

7

aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi.

8

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,

9

nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

10

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

11

Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tak zvaná obriezka na tele, učinená rukou, zovie neobriezkou,

12

že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete.

13

Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.

14

Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr

15

zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj

16

a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo

17

a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym,

18

lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.

19

Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,

20

vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus,

21

v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi,

22

v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936