Galaťanom 1

1

Pavel, apoštol, nie od ľudí ani nie skrze človeka, ale skrze Ježiša Krista a Boha Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

2

a všetci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie:

3

milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista,

4

ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca,

5

ktorému sláva na veky vekov. Ameň.

6

Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu,

7

ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo.

8

Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!

9

Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.

10

Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.

11

Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka;

12

lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.

13

Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židovstve, že som nad mieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju

14

a predčil som v židovstve mnohých vrstovníkov vo svojom rode súc väčším horlivcom za podania svojich otcov ako oni.

15

Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou,

16

zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou

17

ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštolmi, ale som odišiel do Arábie a zase som sa navrátil do Damašku.

18

Potom po troch rokoch som odišiel hore do Jeruzalema poznať Kéfaša, Petra, a pobudol som u neho pätnásť dní.

19

A iného z apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata Pánovho.

20

A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.

21

Potom som prišiel do krajov Sýrie a Cilície.

22

A bol som osobne neznámy sborom v Judsku, ktoré sú v Kristovi,

23

iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prenasledoval, zvestuje teraz vieru, ktorú predtým hubil.

24

A oslavovali za mňa Boha.