Výber biblie
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Jána 7

1

Potom chodil Ježiš po Galilei, lebo nechcel chodiť po Judsku, pretože ho Židia hľadali zabiť.

2

A bol blízko sviatok Židov, slávnosť stánov.

3

Vtedy mu povedali jeho bratia: Prejdi odtiaľto a idi do Judska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skutky, ktoré činíš.

4

Lebo veď nikto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verejnosti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu.

5

Lebo ani jeho bratia neverili v neho.

6

Vtedy im povedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždycky hotový.

7

Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé.

8

Vy len iďte hore na sviatok, ja (ešte) nejdem hore na tento sviatok, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.

9

A keď im to povedal, zostal v Galilei.

10

Ale jako odišli jeho bratia hore na sviatok, vtedy odišiel aj on hore, nie zjavne, ale jako tajne.

11

Vtedy ho hľadali Židia v ten sviatok a hovorili: Kdeže je tamten?

12

A bolo mnoho vravy o ňom v zástupoch, a jedni hovorili, že je dobrý, a druhí hovorili: Nie, ale zvádza zástup.

13

Ale nikto nehovoril o ňom verejne, zo strachu pred Židmi.

14

A keď už bolo stred sviatku, odišiel Ježiš hore do chrámu a učil.

15

Vtedy sa divili Židia a hovorili: Jako zná tento písma, keď sa neučil?

16

Na tom im odpovedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.

17

Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba.

18

Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý, a neprávosti v ňom niet.

19

Či vám Mojžiš nedal zákona? A nikto z vás neplní zákona. Prečo ma hľadáte zabiť?

20

Zástup odpovedal: Démona máš. Kto ťa hľadá zabiť?

21

Ježiš odpovedal a riekol im: Jeden skutok som učinil, a všetci sa preto divíte.

22

Veď to bol Mojžiš, ktorý vám vydal obriezku, nie že by bola od Mojžiša, ale od otcov; a v sobotu predsa obrezujete človeka.

23

Nuž ak v sobotu prijíma človek obriezku preto, aby nebol narušený zákon Mojžišov, na mňa sa tedy hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu?

24

Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravedlivý súd!

25

Vtedy hovorili poniektorí z Jeruzalemänov: Či nie je toto ten, ktorého to hľadajú zabiť?

26

A hľa, smele hovorí, a nič mu nevravia. Či azda naozaj poznali kniežatá, že je tento skutočne Kristus?

27

Ale o tomto vieme, odkiaľ je; no, Kristus, keď prijde, o tom nebude nikto vedieť, odkiaľ je.

28

Vtedy zavolal Ježiš učiac v chráme a povedal: Znáte aj mňa aj viete, odkiaľ som, a neprišiel som sám od seba. Ale je pravdivý ten, ktorý ma poslal, ktorého vy neznáte.

29

Ale ja ho znám, pretože som od neho, a on ma poslal.

30

Vtedy ho hľadali jať, ale nikto nepoložil na neho ruky, lebo ešte nebola prišla jeho hodina.

31

A zo zástupu mnohí uverili v neho a hovorili: Či Kristus, keď prijde, učiní viacej divov, ako je tých, ktoré tento učinil?

32

Ale keď počuli farizeovia zástup, že reptajúc povráva o ňom také veci, poslali farizeovia i najvyšší kňazi sluhov, aby ho jali.

33

Vtedy im povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma poslal.

34

Budete ma hľadať, ale nenajdete, a ta, kde som ja, vy nemôžete prijsť.

35

Vtedy si povedali Židia: Kam to tento pojde, že ho my nenajdeme? Či snáď pojde do diaspory Grékov a bude učiť Grékov?

36

Aké je to slovo, ktoré povedal, budete ma vraj hľadať a nenajdete ma, a že ta, kde som ja, vy nemôžete prijsť?

37

Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízní, nech prijde ku mne a pije!

38

Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.

39

Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

40

Vtedy mnohí zo zástupu počujúc to slovo hovorili: Toto je vpravde ten prorok.

41

Iní hovorili: Toto je Kristus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prijde Kristus?!

42

Či nehovorí Písmo, že zo semena Dávidovho a z Betlehema, z mestečka, kde bol Dávid, prijde Kristus?

43

A povstala roztržka pre neho v zástupe.

44

A niektorí z nich ho chceli jať, ale nikto nepoložil na neho rúk.

45

A sluhovia prišli zpät k najvyšším kňazom a farizeom, ktorí im povedali: Prečo ste ho nedoviedli?

46

Sluhovia odpovedali: Nikdy tak nehovoril človek ako tento človek.

47

Vtedy im odpovedali farizeovia: Či ste azda i vy zvedení?

48

Či azda niekto z kniežat uveril v neho, alebo z farizeov?

49

Ale iba ten zástup, ktorý nezná zákona - zlorečení sú.

50

Na to im povedal Nikodém, ktorý to bol predtým prišiel k nemu vnoci, a bol jedným z nich:

51

Či náš zákon súdi človeka prv, ako by bol počul od neho a zvedel, čo robí?

52

Odpovedali a riekli mu: Či si azda aj ty z Galilee? Zpytuj a vidz, že prorok nepovstane z Galilee.

53

A išli každý do svojho domu.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936