Jána 3

1

A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža.

2

Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh.

3

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

4

A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?

5

Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

6

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

7

Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.

8

Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.

9

A Nikodém odpovedal a riekol mu: Jako sa to môže stať?

10

Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?

11

Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva.

12

Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?!

13

A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.

14

A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka,

15

aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

16

Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

17

Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

18

Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

19

A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

20

Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky.

21

Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.

22

Potom prišiel Ježiš i jeho učeníci do Judskej zeme a tam sa zdržoval s nimi a krstil.

23

A krstil i Ján v Énone, blízko Sálema, lebo tam boly mnohé vody, a prichádzali ta a krstili sa.

24

Lebo Ján nebol ešte hodený do žalára.

25

Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi o očisťovanie.

26

A prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, ktorému si ty vydal svedoctvo, hľa, on krstí, a všetci idú k nemu.

27

Ján odpovedal a riekol: Človek nemôže nič vziať, keby mu nebolo dané z neba.

28

Vy mi sami svedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred ním.

29

Ten, ktorý má nevestu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila.

30

On musí rásť a ja sa menšiť.

31

Ten, ktorý prichádza s hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých,

32

a čo videl a počul, to svedčí, ale nikto neprijíma jeho svedoctva.

33

Kto prijal jeho svedoctvo, ten spečatil, že Bôh je pravdivý.

34

Lebo ten, ktorého poslal Bôh, hovorí slová Božie; lebo nie z miery dáva Bôh Ducha.

35

Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky.

36

Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.