Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Jána 19

1

Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval.

2

A vojaci upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a odiali ho šarlátovým plášťom

3

a prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po hlave.

4

Vtedy zase vyšiel von Pilát a povedal im: Hľa, vediem vám ho von, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom nijakej viny.

5

Vtedy vyšiel Ježiš von nesúc tŕňovú korunu a šarlátový plášť. A Pilát im povedal: Hľa, človek!

6

A keď ho uvideli najvyšší kňazi a tí služobníci, skríkli a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj! A Pilát im povedal: Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam viny.

7

Židia mu odpovedali: My máme zákon, a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil Synom Božím.

8

A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšmi sa bál

9

a zase vošiel do prätória a povedal Ježišovi: Odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi.

10

Vtedy mu povedal Pilát: So mnou že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa?

11

Na to mu povedal Ježiš: Nemal by si nado mnou nijakej moci, keby ti to nebolo dané shora; a preto ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech.

12

Od tej chvíle ho hľadal Pilát prepustiť. Ale Židia len kričali a vraveli: Ak tohoto prepustíš, nie si priateľom cisára; každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi.

13

Vtedy Pilát počujúc tie slová vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnej stolici, na mieste, zvanom litostróton, kameňodlažba, a židovsky gabata, vyvýšené miesto.

14

A bol piatok, deň pripravovania k Veľkej noci, okolo šiestej hodiny. A Pilát povedal Židom: Hľa, váš kráľ!

15

Ale oni skríkli: Preč, preč s ním! Ukrižuj ho! A Pilát im povedal: Či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kňazi odpovedali: Nemáme kráľa okrem cisára.

16

Vtedy im ho vydal, aby bol ukrižovaný. A tak pojali Ježiša a odviedli.

17

A nesúc svoj kríž vyšiel von na miesto, zvané Lebka, ktoré sa volá hebrejsky Golgota,

18

kde ho ukrižovali a s ním ešte aj iných dvoch, jedného z jednej a druhého z druhej strany a v prostredku Ježiša.

19

A Pilát napísal i nápis a položil na kríž. A bolo napísané: Ježiš Nazarejský, kráľ Židov.

20

A ten nápis čítali mnohí zo Židov, lebo miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, bolo blízko mesta. A bolo napísané hebrejsky, grécky a latinsky.

21

Vtedy vraveli najvyšší kňazi Židov Pilátovi: Nepíš: Kráľ Židov, ale že on povedal: Som kráľ Židov.

22

Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, to som napísal.

23

Vtedy vojaci, keď už boli ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a spravili štyri diely, každému vojakovi diel, aj sukňu. A sukňa bola nezošívaná, ale tkaná od vrchu vonkoncom.

24

Nuž povedali si: Netrhajme jej, ale losujme o ňu, čia bude. Aby sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: Rozdelili si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hodili los. To tedy urobili vojaci.

25

A stály pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna.

26

A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: Ženo, hľa, tvoj syn!

27

A potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe.

28

A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal: Žíznim!

29

A stála tam nádoba, plná octu, a oni naplnili špongiu octom a obložiac yzopom podali jeho ústam.

30

A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha.

31

A Židia, aby nezostaly telá na kríži v sobotu, keďže bol deň pripravovania (lebo to bol veľký deň tej soboty), požiadali Piláta, aby boly polámané ich hnáty, a aby boli sňatí.

32

A tak prišli vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého, s ním spoluukrižovaného.

33

Ale keď prišli na Ježiša a videli, že je už mŕtvy, nezlámali mu hnátov,

34

ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok, a hneď vyšla krv a voda.

35

A ten, ktorý to videl, vydal svedoctvo, a jeho svedoctvo je pravdivé, a on vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili.

36

Lebo sa to stalo nato, aby sa naplnilo písmo: Jeho kosť nebude zlámaná.

37

A zase iné písmo hovorí: Uvidia toho, ktorého prebodli!

38

Potom poprosil Piláta Jozef z Arimátie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným zo strachu pred Židmi, že by smel sňať telo Ježišovo. A Pilát dovolil. A tak prišiel a sňal telo Ježišovo.

39

A prišiel aj Nikodém, ktorý to tam prv bol prišiel k Ježišovi vnoci, nesúc so sebou smiešaninu myrry a aloe kolo sto funtov.

40

A tak vzali telo Ježišovo a povili ho povojmi s voňavými vecmi, jako majú Židia obyčaj pochovávať.

41

A na mieste, kde ho ukrižovali, bola zahrada a v zahrade nový hrob, v ktorom nebol ešte nikto nikdy položený.

42

A pretože mali Židia deň prípravy, a že bol hrob blízko, tedy ta položili Ježiša.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936