Jána 1

1

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

2

Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.

3

Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

4

V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,

5

a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.

6

Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján.

7

Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho.

8

Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle.

9

To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.

10

Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!

11

Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali!

12

Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;

13

ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

14

A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

15

Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja.

16

A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.

17

Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.

18

Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.

19

A toto je to svedoctvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?

20

A vyznal a nezaprel, a vyznal: Ja nie som Kristus.

21

A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie.

22

Vtedy mu povedali: A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe?

23

Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš.

24

A poslaní boli z farizeov.

25

A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok?

26

A Ján im odpovedal a riekol: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte;

27

to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.

28

To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján krstil.

29

Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

30

Toto je ten, o ktorom som ja povedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja.

31

A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou.

32

A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.

33

A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom.

34

A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.

35

Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja

36

a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!

37

A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom.

38

A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im:

39

Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?

40

A on im povedal: Poďte a vidzte! A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín.

41

A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.

42

Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný).

43

A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).

44

Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!

45

A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.

46

A Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho, z Nazareta.

47

A Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: Poď a vidz!

48

Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti.

49

Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.

50

Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov!

51

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.

52

A ďalej mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a sostupovať na Syna človeka.