Lukáša 4

1

A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.

2

A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, napokon zlačnel.

3

A diabol mu povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom!

4

A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.

5

A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu.

6

A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám.

7

Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje.

8

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.

9

A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu!

10

Lebo však je napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali

11

a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň.

12

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!

13

A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho - do času.

14

A Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galilee, a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine.

15

A on učil v ich synagógach zvelebovaný súc od všetkých.

16

A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal.

17

A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané:

18

Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu

19

a vyhlásiť rok Pánov príjemný.

20

A zavrúc knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boly uprené na neho.

21

A začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.

22

A všetci mu prisviedčali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili: Či nie je toto syn Jozefov?

23

A povedal im: Istotne mi poviete toto podobenstvo: Lekáru, uzdrav sám seba! To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej otčine.

24

A povedal: Ameň vám hovorím, že niktorý prorok nie je vzácny vo svojej otčine.

25

Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Izraelovi, keď bolo zavrené nebo tri roky a šesť mesiacov, a keď bol prišiel veliký hlad na celú zem,

26

a k niktorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sidonskej Sarepty k žene vdove.

27

A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky.

28

A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli.

29

A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ svrhli dolu.

30

Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel.

31

A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách,

32

a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná.

33

A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom:

34

Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky! Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si - ten Svätý Boží!

35

A Ježiš ho pokarhal a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! A démon vrhnúc ho do prostredku vyšiel od neho a nič mu neuškodil.

36

Vtedy prišla hrôza na všetkých, a shovárali sa medzi sebou a vraveli: Jaké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú?!

37

A išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia.

38

Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu.

39

A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke, a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im.

40

Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich.

41

A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus.

42

A keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A zástupy ho hľadaly a prišly až k nemu a zdržovaly ho, žeby neodchádzal od nich.

43

Ale on im povedal: Musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie, lebo nato som poslaný.

44

A kázal v galilejských synagógach.