Lukáša 19

1

A vojdúc išiel cez Jericho.

2

A hľa, bol tam nejaký muž, menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý.

3

A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy.

4

A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť.

5

A jako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachee, sídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!

6

A sišiel rýchle a prijal ho radujúc sa.

7

A vidiac to všetci reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel nocovať.

8

A Zacheus si stal a povedal Pánovi: Hľa, polovicu svojho majetku, Pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne.

9

A Ježiš mu povedal: Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým.

10

Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.

11

A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema, a že sa oni domnievali, že sa naskutku zjaví kráľovstvo Božie.

12

A tak povedal: Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil.

13

A pred svojím odchodom zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Kupčite, kým neprijdem.

14

Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami.

15

A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal.

16

A prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien.

17

A on mu povedal: Dobre, dobrý sluha; že si bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami.

18

Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna zarobila päť hrivien.

19

A pán povedal i tomu: Aj ty buď nad piatimi mestami.

20

A iný prišiel a povedal: Pane, tu hľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku.

21

Lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek: berieš, čoho si nepoložil, a žneš, čoho si nesial.

22

A pán mu povedal: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, a žnem, čoho som nesial,

23

a tak prečože si nedal mojich peňazí na stôl bankára, a ja prijdúc bol by som ich vzal s úrokami?

24

A tým, ktorí tam stáli, povedal: Vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien.

25

A oni mu povedali: Pane, má desať hrivien.

26

Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má.

27

Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou!

28

A keď to povedal, išiel popredku idúc hore do Jeruzalema.

29

A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii, pri vrchu, zvanom Olivovom, že poslal dvoch zo svojich učeníkov

30

a povedal im: Iďte do mestečka tu naproti, a keď budete vchádzať do neho, najdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel, odviažte ho a priveďte ku mne.

31

A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odväzujete, takto mu poviete: Pán ho potrebuje.

32

A poslaní odišli a našli, jako im povedal.

33

A keď odväzovali osľa, povedali im jeho pánovia: Načo odväzujete osľa?

34

A oni povedali: Pán ho potrebuje.

35

A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili naň Ježiša.

36

A keď išiel, podstierali svoje rúcha na ceste.

37

A keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza s Olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov radujúc sa chváliť Boha velikým hlasom za všetky divy, ktoré videli,

38

a hovorili: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!

39

Ale niektorí z farizeov zo zástupu mu povedali: Učiteľu, potresci svojich učeníkov!

40

A on odpovedal a riekol im: Hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať.

41

A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním

42

a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami!

43

Lebo prijdú na teba dni, že tvoji nepriatelia nahádžu okolo teba val a obkľúčia ťa a sovrú ťa zo všetkých strán

44

a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia.

45

A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich

46

a povedal im: Je napísané: Môj dom je domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov.

47

A učil každý deň v chráme, ale najvyšší kňazi a zákonníci ho hľadali zmárniť, aj prední z ľudu,

48

ale nenašli, čo by mu urobili, lebo všetok ľud visel na ňom a počúval ho.