Lukáša 1

1

Keďže sa už mnohí podujali po poriadku sostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udialy u nás,

2

ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova,

3

videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to zaradom, výborný Teofile,

4

aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili.

5

Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta.

6

Obidvaja boli spravedliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach Pánových bezúhonní.

7

A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná, a boli už obidvaja pokročilí vo svojich dňoch.

8

A stalo sa, keď konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom,

9

že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho.

10

A všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia.

11

A ukázal sa mu anjel Pánov stojac po pravej strane oltára na kadenie.

12

A keď ho uvidel Zachariáš zľakol sa, a bázeň pripadla na neho.

13

Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariášu lebo tvoja prosba je vyslyšaná, a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna, a nazovieš jeho meno Ján.

14

A budeš mať radosť a plesanie, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu;

15

lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky.

16

A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu.

17

A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.

18

A Zachariáš povedal anjelovi: Po čom to poznám? Lebo ja som už starý, aj moja manželka je pokročilá vo svojich dňoch.

19

Vtedy odpovedal anjel a riekol mu: Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci.

20

Nuž hľa, budeš mlčať, nemý, a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojím časom.

21

A ľud očakával Zachariáša a divil sa, keď predlieval v chráme.

22

A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť, a poznali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zostal nemý.

23

A stalo sa, keď sa vyplnily dni jeho bohoslužby, že odišiel do svojho domu.

24

A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a kryla sa päť mesiacov

25

a hovorila: Takto mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi.

26

Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret,

27

k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.

28

A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!

29

A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav.

30

Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha

31

a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš.

32

Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca,

33

a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.

34

A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža?

35

A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.

36

A hľa, Alžbeta, tvoja pokrevná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už šiesty mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou,

37

lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.

38

Vtedy povedala Mária: Hľa, som dievka Pánova; nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej.

39

A v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúc sa išla na vrchy, do mesta Júdovho.

40

A vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu.

41

A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Máriin, že poskočilo nemluvňa v jej živote, a Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom

42

a zvolala veľkým hlasom a riekla: Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života!

43

Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho Pána?!

44

Lebo hľa, jako zavznel hlas tvojho pozdravu v moje uši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote,

45

a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána.

46

A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána,

47

a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom

48

pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia,

49

pretože mi učinil veľké veci ten Mocný, a sväté je jeho meno,

50

a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja.

51

Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,

52

svrhnul mocnárov s trónov a povýšil ponížených,

53

lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych.

54

Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo,

55

tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo, sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť.

56

A Mária zostala s ňou asi tri mesiace a potom sa navrátila do svojho domu.

57

A Alžbete sa naplnil čas, aby porodila, i porodila syna.

58

A počuli okolní súsedia i jej príbuzní, že jej učinil Pán svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou.

59

Potom stalo sa ôsmeho dňa, že prišli obrezať dieťatko a volali ho po mene jeho otca Zachariášom.

60

Ale jeho matka odpovedala a riekla: Nie, ale sa bude volať Ján.

61

A povedali jej: Veď nie je nikoho z tvojho príbuzenstva, kto by sa volal tým menom!

62

A dávali náveštie jeho otcovi, jako by asi chcel, aby sa volal.

63

A on si vypýtal tabuľku a napísal: Ján je jeho meno. A všetci sa divili.

64

A naskutku sa otvorily jeho ústa i jeho jazyk, a hovoril dobrorečiac Bohu.

65

Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vrchovatom kraji judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach.

66

A všetci, ktorí to počuli, složili to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa! A ruka Pánova bola s ním.

67

A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval:

68

Požehnaný Pán Bôh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu

69

a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, -

70

jako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov -

71

spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia,

72

aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú smluvu,

73

na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá,

74

aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu

75

v svätosti a v spravedlivosti pred ním po všetky dni svojho života.

76

A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pojdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty,

77

dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov

78

pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti,

79

aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja.

80

A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi.