Marka 3

1

A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku.

2

A striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali.

3

A povedal človekovi, ktorý mal uschlú ruku: Vstaň do prostredku!

4

A povedal im: Či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť - život zachrániť a či zabiť? A oni mlčali.

5

A obzrúc sa po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: Vystri svoju ruku! A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá.

6

A farizeovia vyšli hneď a radili sa s heródiánmi proti nemu, jako by ho zahubili.

7

A Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi k moru. A išlo za ním veliké množstvo ľudu od Galilee i z Judska,

8

z Jeruzalema, z Idumee, zo Zajordánia, i tí z okolia Týru a Sidona, veliké množstvo, keď počuli, jaké mnohé divné veci činil, prišli k nemu.

9

A povedal svojim učeníkom, aby mu bola loďka napohotove pre zástup, aby ho netlačili;

10

lebo mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci na neho valili, aby sa ho dotkli, ktorí mali nejaké choroby.

11

Aj nečistí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: Ty si ten Syn Boží!

12

A veľmi im prikazoval, aby ho nevyjavovali.

13

A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním.

14

A ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať,

15

a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov.

16

A tedy ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter,

17

a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobovho, a pridal im meno: Boanerges, čo je: Synovia hromu;

18

a Andreja a Filipa a Bartolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Alfeovho a Taddea a Šimona Kananitského

19

a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil.

20

A opät sa sišiel zástup, takže nemohli ani chleba pojesť.

21

A keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu.

22

A zákonníci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Belzebúba a že kniežaťom nad démonami vyháňa démonov.

23

A privolajúc si ich hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana?

24

A jestli sa kráľovstvo rozdvojí samo proti sebe, to kráľovstvo nemôže obstáť.

25

A rozdvojí-li sa dom sám proti sebe, nebude môcť obstáť ten dom.

26

A jestli satan povstal sám proti sebe a rozdvojil sa, nemôže obstáť, ale mu je koniec.

27

Nikto nemôže rozchvátať náradie silného vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného, a len potom zlúpi jeho dom.

28

Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali;

29

ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu.

30

Lebo hovorili: Má nečistého ducha.

31

A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho.

32

A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú.

33

A on im odpovedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?

34

A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka a moji bratia!

35

Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.