Marka 16

1

A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.

2

A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vychádzať slnko.

3

A hovorily jedna druhej: Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobu?!

4

A keď pozrely, videly, že je kameň odvalený; lebo bol veľmi veliký.

5

A keď vošly do hrobu, videly mládenca, sediaceho na pravej strane, odiateho dlhým bielym rúchom, a preľakly sa.

6

Ale on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazarénskeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili.

7

Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal.

8

A vyšly rýchle a utiekly od hrobu, lebo sa triasly od strachu a boly celé predesené a nepovedaly nikomu ničoho, lebo sa bály.

9

A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov.

10

Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim.

11

Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili.

12

Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek.

13

Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili.

14

Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych.

15

A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!

16

Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.

17

A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,

18

hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.

19

A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej.

20

A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.