Marka 1

1

Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol,

2

ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.

3

Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!

4

Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov.

5

A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.

6

A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med.

7

A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi.

8

Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.

9

A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a bol pokrstený od Jána v Jordáne.

10

A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba,

11

a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

12

A hneď ho pudil Duch na púšť.

13

A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali.

14

A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho

15

a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!

16

A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.

17

A Ježiš im povedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.

18

A hneď opustili svoje siete a išli za ním.

19

A keď pošiel odtiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi, naprávať siete.

20

A hneď ich povolal. A oni opustiac svojho otca Zebedea na lodi s nájomníkmi odišli za ním.

21

A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.

22

A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci.

23

A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol

24

a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky? Prišiel si nás zatratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží!

25

A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho!

26

Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skríknuc velikým hlasom vyšiel z neho.

27

A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho!

28

A jeho povesť sa hneď rozniesla po celom okolí Galilee.

29

A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.

30

A Šimonova svokra ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej.

31

A pristúpiac pozdvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opustila horúčka, a posluhovala im.

32

A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami,

33

a celé mesto bolo shromaždené pri dveriach,

34

a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.

35

A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.

36

A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.

37

A keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú.

38

A povedal im: Poďme inde, do súsedných mestečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vyšiel.

39

A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

40

A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očistiť.

41

A Ježiš, ľútosťou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!

42

A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo, a bol očistený.

43

A prísnosťou sa obrátiac na neho hneď ho poslal preč

44

a riekol mu: Hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho! Ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš, im na svedoctvo.

45

Ale on vyjdúc začal rozhlasovať mnoho a rozchyrovať vec, takže už viacej nemohol vojsť verejne do mesta, ale bol vonku na pustých miestach. A prichádzali k nemu odovšadiaľ.