Výber biblie
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Matúša 28

1

Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob.

2

A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel Pánov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom.

3

A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh.

4

A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi.

5

A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte.

6

Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.

7

A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to!

8

A vyjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zvestovať jeho učeníkom.

9

A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.

10

Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa! Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilee a tam ma uvidia.

11

A keď ony išly, tu hľa, niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo.

12

A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hodne peňazí

13

a riekli: Povedzte, že jeho učeníci prišli vnoci a ukradli ho, keď sme my spali.

14

A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných.

15

A oni vzali peniaze a urobili, jako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa.

16

A tí jedonásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.

17

A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali.

18

A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.

19

A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha

20

učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936