Matúša 27

1

A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,

2

a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.

3

Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných

4

a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz!

5

A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa.

6

A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi.

7

A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.

8

Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa.

9

Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových,

10

a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil Pán.

11

A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.

12

A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal.

13

Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe?

14

Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil.

15

A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli.

16

A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša.

17

Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista?

18

Lebo vedel, že ho zo závisti vydali.

19

A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho.

20

Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili.

21

A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša.

22

A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho!

23

A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho!

24

A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte.

25

A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti!

26

Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

27

Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu.

28

A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom

29

a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním posmievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov!

30

A napľujúc na neho vzali tú trstinu a bili ho po hlave.

31

A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukrižovať.

32

A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.

33

A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,

34

dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť.

35

A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los.

36

A sediac strážili ho tam.

37

A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov.

38

Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany.

39

A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami

40

a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža!

41

Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili:

42

Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu.

43

Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn!

44

A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu.

45

A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny.

46

A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!

47

A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento.

48

A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho.

49

Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol.

50

Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha.

51

A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,

52

a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly

53

a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

54

Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží.

55

A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu,

56

medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

57

A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým.

58

Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo.

59

A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna

60

a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel.

61

A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária, a sedely naproti hrobu.

62

A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi

63

a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem.

64

Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.

65

A Pilát im povedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete.

66

A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi.