Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Matúša 17

1

A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne,

2

a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo.

3

A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním.

4

A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.

5

A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!

6

A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi.

7

A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa!

8

A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša.

9

A keď schádzali s toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!

10

A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prijsť Eliáš?

11

A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko;

12

ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka.

13

Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi.

14

A keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu človek, ktorý sa mu klaňal padnúc na kolená

15

a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačník a hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa a často do vody.

16

A priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť.

17

A Ježiš odpovedal a riekol: Ó, pokolenie, neveriace a prevrátené, dokedy budem s vami? Dokedy vás ponesiem? Doveďte mi ho sem!

18

A Ježiš ho pokarhal, a démon hneď vyšiel z neho, a mládenec bol uzdravený od tej hodiny.

19

Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali: Prečo sme ho my nemohli vyhnať?

20

A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným.

21

Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou [a pôstom].

22

A keď chodili spolu po Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.

23

A zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A veľmi sa zarmútili.

24

A keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberajúci poplatok dvojdrachmy a riekli: Či váš učiteľ neplatí dvojdrachmy?

25

A on povedal: Platí! A keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš a povedal: Čo sa ti zdá, Šimone, od koho berú kráľovia tejto zeme clo alebo daň? Od svojich synov a či od cudzích?

26

A keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Tak tedy ich synovia sú slobodní.

27

Avšak aby sme ich nepohoršili, idi k moru, hoď udicu a vezmi rybu, ktorá najprv vyjde hore a keď jej otvoríš ústa, najdeš groš striebra; ten vezmi a daj im za seba i za mňa.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936