Matúša 14

1

V tom čase počul Heródes, jedno z tamojších štyroch kniežat, chýr o Ježišovi

2

a povedal svojim služobníkom: To je Ján Krstiteľ, on vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci.

3

Lebo Heródes chopil Jána a poviazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svojho brata.

4

Lebo Ján mu hovoril: Nepatrí sa ti ju mať.

5

A chcel ho zabiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

6

Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tancovala dcéra Heródiady v prostredku a zaľúbila sa Heródesovi.

7

A preto jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala.

8

A ona, súc navedená od svojej matere, povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.

9

A kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a pre spolustolujúcich rozkázal dať.

10

A pošlúc kata sťal Jána v žalári.

11

A donesená bola jeho hlava na mise a daná dievčaťu, a zaniesla svojej materi.

12

Potom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; a prišli a zvestovali to Ježišovi.

13

A keď to počul Ježiš, odišiel odtiaľ na lodi na pusté miesto, osobitne. A počujúc o tom zástupy išly pešo za ním z tých miest.

14

A keď vyšiel odtiaľ Ježiš, videl veliký zástup a zľutoval sa nad nimi a uzdravoval ich chorých.

15

A keď bol večer, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Miesto je tu pusté, a čas už prešiel; prepusti zástupy, aby odíduc do mestečiek nakúpili si potravy.

16

Ale Ježiš im povedal: Nie je im treba odísť, dajte im vy jesť.

17

A oni mu povedali: Nemáme tu iba päť chlebov a dve ryby.

18

A on im povedal: Doneste mi ich sem!

19

A rozkázal zástupom, aby si posadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliadnuc do neba požehnal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom.

20

A jedli všetci a nasýtili sa, a sobrali, čo zostalo zvýšených kúskov, dvanásť plných košov.

21

A tých, ktorí jedli, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí.

22

A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by vraj nerozpustil zástupov.

23

A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám.

24

A loď už bola naprostred mori, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor.

25

Potom za štvrtej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori.

26

A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skríkli od strachu.

27

Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa!

28

A Peter mu odpovedal a riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách.

29

A on povedal: Poď! A Peter sostúpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi.

30

Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma!

31

A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Človeče malej viery, prečo si pochyboval?

32

A keď vyšli hore do lode, utíchol vietor.

33

A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si naozaj Syn Boží!

34

A preplaviac sa prišli do zeme Genezareta.

35

A keď ho poznali mužovia toho miesta, rozposlali poslov po celom tom okolí, a podonášali mu všetkých, ktorí sa zle mali,

36

a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa aspoň dotkli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.