Matúša 11

1

A stalo sa, keď dokončil Ježiš dávať svojim učeníkom rozkazy, že odišiel odtiaľ, aby učil a kázal v ich mestách.

2

A Ján, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov

3

a riekol mu: Či si ty ten, ktorý má prijsť, a či máme čakať iného?

4

A Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte:

5

slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa zvestuje evanjelium,

6

a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne.

7

A keď oni odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu, ktorá sa kláti vetrom?

8

Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka odiateho mäkkým rúchom? Veď hľa, tí, ktorí nosia mäkké rúcho, sú v kráľovských domoch.

9

Alebo načo ste vyšli? Vidieť proroka? Ba, hovorím vám, že i viac ako proroka.

10

Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.

11

Ameň vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa; ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on.

12

A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho.

13

Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána.

14

A chcete-li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prijsť.

15

Kto má uši, aby počul, nech počuje!

16

No, komu mám pripodobniť toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú svojim kamarádom a hovoria:

17

Pískali sme vám, a netancovali ste; žalostne, jako nad mŕtvym sme nariekali, a neplakali ste.

18

Lebo prišiel Ján nejediac ani nepijúc, a hovoria: Má démona;

19

prišiel Syn človeka jediac a pijúc, a hovoria: Hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov. A je ospravedlnená múdrosť od svojich detí.

20

Vtedy začal karhať mestá, v ktorých sa udialo najviac jeho divov, že neučinily pokánia:

21

Beda ti, Korazim! Beda ti, Betsaido! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boly udialy divy, ktoré sa udialy vo vás, dávno by vo vrecovine a v popole boly činily pokánie.

22

No, hovorím vám, že Týru a Sidonu bude znesiteľnejšie v deň súdu ako vám.

23

A ty, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, budeš svrhnuté až do pekla; lebo keby sa v Sodome boly dialy divy, ktoré sa dialy v tebe, bola by zostala až do dnešného dňa.

24

Avšak hovorím vám, že zemi Sodomänov bude znesiteľnejšie v deň súdu ako tebe.

25

Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem Ti, Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám,

26

áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo.

27

Všetko mi je vydané od môjho Otca, a nikto nezná Syna, iba Otec, ani Otca nezná nikto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť.

28

Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie.

29

Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam;

30

lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.