Numeri 8

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Hovor Áronovi a povieš mu: Keď rozsvietiš lampy, do popredia svietnika bude svietiť sedem lámp.

3

A Áron učinil tak, do popredia svietnika rozsvietil jeho lampy, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

4

A práca svietnika bola toto: bol z kujného zlata; od svojho drieku až po svoje kvety celý bol z kujného zlata, zhotovený podľa vzoru, ktorý ukázal Hospodin Mojžišovi, taký učinil svietnik.

5

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

6

Vezmi Levitov zpomedzi synov Izraelových a očisti ich.

7

A takýmto spôsobom ich očistíš: Pokropíš ich vodou, očisťujúcou od hriechu, a dajú, aby prešla britva po celom ich tele, operú svoje rúcho a tak sa očistia.

8

A vezmú junca i jeho obilnú obeť, bielu múku jemnú, zamiesenú v oleji, a druhého junca vezmeš na obeť za hriech.

9

Potom povieš Levitom, aby pristúpili pred stán shromaždenia, a shromaždíš celú obec synov Izraelových.

10

A dovedieš Levitov pred Hospodina, a synovia Izraelovi vzložia svoje ruky na Levitov.

11

A Áron bude sem a ta vznášať Levitov obeťou povznášania pred Hospodinom od synov Izraelových a budú nato, aby konali službu Hospodinovu.

12

Na to Levitovia vzložia svoje ruky na hlavu juncom, a ty obetuj jedného obeťou za hriech a druhého zápalnou obeťou Hospodinovi, aby si pokryl hriech na Levitoch.

13

A postavíš Levitov pred Árona a pred jeho synov a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania Hospodinovi.

14

A oddelíš Levitov zprostred synov Izraelových, a tak budú Levitovia moji.

15

Potom vojdú Levitovia, aby slúžili stánu shromaždenia. A tedy očistíš ich a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania,

16

lebo mne sú cele daní zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkého toho, čo otvára ktorýkoľvek život; za prvorodených všetkých zo synov Izraelových som ich vzal sebe,

17

lebo moje je všetko prvorodené medzi synmi Izraelovými jako z ľudí tak i z hoviad; toho dňa, ktorého som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som ich sebe.

18

A tedy vzal som si Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými.

19

A zase ja som dal Levitov za vlastných Áronovi a jeho synom zpomedzi synov Izraelových, aby konali službu miesto synov Izraelových v stáne shromaždenia a aby pokrývali hriech na synoch Izraelových, aby nebolo medzi synmi Izraelovými rany, keď by sa blížili synovia Izraelovi svätyni.

20

A Mojžiš a Áron i celá obec synov Izraelových učinili Levitom všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi o Levitoch, tak im učinili synovia Izraelovi.

21

A tak sa očistili Levitovia od hriechu a oprali svoje rúcha, a Áron ich sem a ta vznášal obeťou povznášania pred Hospodinom a pokryl na nich hriech, Áron, aby ich očistil.

22

A potom vošli Levitovia, aby konali svoju službu v stáne shromaždenia pred Áronom a pred jeho synmi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi o Levitoch, tak im učinili.

23

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

24

Ešte toto čo do Levitov: Vo veku od dvadsiateho piateho roku a vyše vojde Levita, aby konal prácu, miesto práce vo vojsku, v službe stánu shromaždenia.

25

A od päťdesiateho roku veku navráti sa každý od práce tejto služby a nebude viacej slúžiť.

26

Ale bude posluhovať svojim bratom v stáne shromaždenia tým, že bude strážiť stráž, ale služby nebude konať. Tak učiníš Levitom v ich strážach.