Numeri 4

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:

2

Spočítaj počet synov Kehátových zpomedzi synov Léviho podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov,

3

vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali prácu v stáne shromaždenia.

4

Toto bude služba synov Kehátových v stáne shromaždenia, v svätyni svätých.

5

A keď sa bude rušať tábor, prijde Áron a jeho synovia a snímu oponu zastrenia a prikryjú ňou truhlu svedoctva.

6

A dajú na to prikrývadlo z jazvečej kože a na to na vrch prestrú rúcho zo samého hyacintovomodrého postavu a vovlečú sochory.

7

A na stôl tvári Hospodinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a dajú naň misy, lyžice, konvice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom.

8

Prestrú na to rúcho z červca, dvakrát farbeného, a prikryjú to pokryvou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory.

9

A vezmú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú svietnik svetla, jeho lampy, jeho štipce na čistenie a jeho dusítka i všetky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia.

10

A zavinú ho i všetky jeho nádoby do pokryvy z jazvečej kože a dajú na nosidlo.

11

A na zlatý oltár prestrú rúcho z hyacintovomodrého postavu a pokryjú ho pokryvou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory.

12

A tak vezmú všetky nádoby, potrebné k svätoslužbe, ktorými slúžia v svätyni, a dajú ich do rúcha z hyacintovomodrého postavu a pokryjú ich pokryvou z jazvečej kože a dajú na nosidlo.

13

Potom vyprázdnia oltár z popola a prestrú naň rúcho z purpuru.

14

A pokladú naň všetky jeho nádoby a náčinia, ktorými slúžia na ňom, nádoby na uhlie, vidlice, lopatky, čaše, všetky nádoby a náčinia oltára, a prestrú naň pokrývadlo z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory.

15

A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, keď totiž pokryje svätyňu a všetko náradie svätyne, keďby sa mal rušať tábor, vtedy prijdú synovia Kehátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedotknú svätyne, aby nezomreli. To je bremä synov Kehátových v stáne shromaždenia.

16

A úlohou Eleazára, syna Árona, kňaza, bude olej na svetlo a kadivo z voňavých vecí a obilný dar ustavičný a olej na pomazávanie, jeho úlohou bude starať sa o celý príbytok a o všetko, čo je v ňom, vo svätyni, a medzi jeho náradím.

17

A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:

18

Hľaďte, aby ste nevyhubili pokolenia čeľadí Kehátovcov zpomedzi Levitov.

19

Toto im učiňte, aby žili a nepomreli. Keď sa budú blížiť svätyni svätých, Áron a jeho synovia prijdú a postavia ich každého k jeho službe a k jeho bremenu.

20

Ale tamtí nech neprijdú ani na okamih zo všetečnosti vidieť svätyňu, aby nezomreli.

21

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

22

Spočítaj i počet synov Geršonových podľa domu ich otcov, podľa ich čeľadí.

23

Vo veku od tridsiatich rokov a vyše, až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne shromaždenia.

24

Toto bude služba čeľadí Geršonovcov: slúžiť a nosiť.

25

A budú nosiť pokrovce príbytku a stán shromaždenia, jeho pokrov, a pokrov z jazvečích koží, ktorý je na ňom povrchu, a záclonu dverí stánu shromaždenia

26

a koberce dvora a záclonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dookola, a ich povrazy a všetko náradie ich služby a všetko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť.

27

Na povel Árona a jeho synov bude sa diať všetka služba synov Geršonovcov čo do všetkých ich bremien a čo do všetkej ich služby. A uložíte na nich stráž, aby strážili všetky svoje bremená.

28

To bude služba čeľadí synov Geršonovcov v stáne shromaždenia. A ich stráž bude v ruke Itamára, syna Árona, kňaza.

29

Čo do synov Meráriho, spočítaš ich podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov.

30

Vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne shromaždenia.

31

Toto budú strážiť a nosiť čo do všetkej svojej služby v stáne shromaždenia: Dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce,

32

a stĺpy dvora dookola, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazy so všetkým ich náradím a to čo do všetkej svojej služby. A podľa mena vypočítate náradie, ktoré majú strážiť a nosiť.

33

To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všetkej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza.

34

Potom spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá obce synov Kehátovcov podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov

35

vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia.

36

A bolo ich napočítaných podľa ich čeľadí dva tisíce sedemsto päťdesiat.

37

To sú spočítaní z čeľadí Kehátovcov, všetko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov, skrze Mojžiša.

38

A spočítaných zo synov Geršonových podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov

39

vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť od vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia,

40

a tedy bolo ich spočítaných podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov dva tisíce šesťsto tridsať.

41

To sú spočítaní z čeľadí synov Geršonových, všetko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov.

42

A spočítaných z čeľadí synov Meráriho podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov

43

vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne shromaždenia,

44

a tedy bolo ich napočítaných podľa ich čeľadí tri tisíce dvesto.

45

To sú spočítaní z čeľadí synov Meráriho, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov, skrze Mojžiša.

46

Všetkých spočítaných, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, totiž Levitov, podľa ich čeľadí a podľa domu ich otcov

47

vo veku od tridsiatich rokov a vyše a až do veku päťdesiatich rokov, všetkých súcich ísť konať službu a nosiť bremená v stáne shromaždenia,

48

a tedy bolo ich napočítaných osem tisíc päťsto osemdesiat;

49

na rozkaz Hospodinov ich spočítali, skrze Mojžiša, postaviac každého k jeho službe a k jeho bremenu. A jeho spočítaní boli tí, ktorých prikázal spočítať Hospodin Mojžišovi.