Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936
← 33

Numeri 34

35 →
1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Prikáž synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme Kanaána - to je tá zem, ktorá vám pripadne do dedičstva, zem Kanaána, podľa svojich hraníc -,

3

južná strana vám bude od púšte Tsin popri území Edomovom. A južná hranica vám bude od konca Slaného mora na východ.

4

A hranica sa vám obráti od juhu hore ku svahu Akrabbím a prejde do Tsina a bude mať svoje východiská južne od Kádeš-barnee a vyjde do Chacar-adára a odtiaľ prejde do Acmony.

5

A hranica sa obráti z Acmony k Egyptskému potoku a bude sa tiahnuť na západ a vyjde k moru.

6

A čo do západnej hranice, budete mať Veľké more, to bude hranicou. To vám bude západnou hranicou.

7

A toto vám bude severnou hranicou: od Veľkého mora vyznačíte si vrch Hor.

8

Od vrchu Hor si vyznačíte hranicu až ta, kde sa vchádza do Hamatu, a hranica sa bude končiť pri Cedáde.

9

A odtiaľ vyjde hranica do Zifróna a bude sa končiť pri Chacarenáne. To vám bude severnou hranicou.

10

A konečne si vyznačíte za hranicu na východ: od Chacarenána do Šefáma.

11

A zo Šefáma pojde hranica dolu do Ribly od východu Ajina. Potom pojde hranica dolu a bude sahať až ku strane mora Kineret, na východ.

12

A hranica pojde dolu k Jordánu a bude sa končiť pri Slanom mori. To vám bude tá zem podľa svojich hraníc dookola.

13

A Mojžiš prikázal synom Izraelovým a riekol: Toto je tá zem, ktorú dostanete do dedičstva losom, ktorú prikázal Hospodin dať deviatim pokoleniam a polovici pokolenia Manassesovho.

14

Lebo pokolenie synov Rúbenových podľa domu svojich otcov a pokolenie synov Gádových podľa domu svojich otcov už vzali, aj polovica pokolenia Manassesovho už vzali svoje dedičstvo.

15

Dve pokolenia a polovica pokolenia vzali svoje dedičstvo za Jordánom naproti Jerichu, na východ, na východ slnka.

16

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

17

Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia zem do dedičstva: Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov.

18

A priberiete po jednom kniežati z každého pokolenia, aby spolu s vami rozdelili zem do dedičstva.

19

A toto sú mená tých mužov: za pokolenie Júdovo Kálef, syn Jefunneho;

20

za pokolenie synov Simeonových Šemuel, syn Ammihúdov;

21

za pokolenie Benjaminovi Elidád, syn Kislonov;

22

za pokolenie synov Dánových knieža, Bukki, syn Jogliho;

23

za synov Jozefových: za pokolenie synov Manassesových knieža, Channiel, syn Efodov;

24

za pokolenie synov Efraimových knieža, Kemuel, syn Šiftánov;

25

za pokolenie synov Zabulonových knieža, Elicáfan, syn Parnáchov;

26

za pokolenie synov Izachárových knieža, Paltiel, syn Azzánov;

27

za pokolenie synov Aserových knieža, Achihúd, syn Šelomiho,

28

a za pokolenie synov Naftaliho knieža, Pedahel, syn Ammihúdov.

29

To sú tí, ktorým prikázal Hospodin, aby rozdelili synom Izraelovým dedičstvo v Kananejskej zemi.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936