Numeri 33

1

Toto sú pochody synov Izraelových, ktorí vyšli z Egyptskej zeme po svojich zástupoch pod správou Mojžiša a Árona.

2

A Mojžiš spísal ich východiská podľa ich pochodov, ktoré konali na rozkaz Hospodinov, a tedy toto sú ich pochody podľa ich východísk.

3

Najprv sa rušali z Ramsésa prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých Egypťanov.

4

A Egypťania vtedy pochovávali tých, ktorých pobil Hospodin medzi nimi, všetkých prvorodených, aj na ich bohoch vykonal Hospodin súdy.

5

A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsésa a položili sa táborom v Sukkóte.

6

A keď odišli zo Sukkóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte.

7

A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi-hachirótu, ktoré je naproti Bál-cefonu, a táborili pred Migdolom.

8

A keď odišli zpred Hachiróta, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare.

9

A keď odišli z Mary, prišli do Élima. A v Élime bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem, a táborili tam.

10

A keď odišli z Élima, táborili pri Červenom mori.

11

A keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín.

12

A keď odišli z púšte Sín, táborili v Dofke.

13

A keď odišli z Dofky, táborili v Alúši.

14

A keď odišli z Alúša, táborili v Refidime, a tam nemal ľud vody na pitie.

15

A keď odišli z Refidima, táborili na púšti Sinai.

16

A keď odišli z púšte Sinai, táborili v Kibrót-hattáve.

17

A keď odišli z Kibrót-hattávy, táborili v Chaceróte.

18

A keď odišli z Chaceróta, táborili v Retme.

19

A keď odišli z Retmy, táborili v Rimmon-páreci.

20

A keď odišli z Rimmon-páreca, táborili v Libne.

21

A keď odišli z Libny, táborili v Risse.

22

A keď odišli z Rissy, táborili v Keheláte.

23

A keď odišli z Keheláty, táborili na vrchu Šáfer.

24

A keď odišli s vrchu Šáfer, táborili v Charáde.

25

A keď odišli z Charády, táborili v Makhelóte.

26

A keď odišli z Makhelóta, táborili v Táchate.

27

A keď odišli z Táchata, táborili v Tárachu.

28

A keď odišli z Tárachu, táborili v Mitke.

29

A keď odišli z Mitky, táborili v Chašmone.

30

A keď odišli z Chašmony, táborili v Moseróte.

31

A keď odišli z Moseróta, táborili v Bené-jakane.

32

A keď odišli z Bené-jakana, táborili v Chor-gidgáde.

33

A keď odišli z Chor-gidgáda, táborili v Jotbate.

34

A keď odišli z Jotbaty, táborili v Abrone.

35

A keď odišli z Abrony, táborili v Ecion-gábere.

36

A keď odišli z Ecion-gábera, táborili na púšti Tsin, a to je Kádeš.

37

A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu Hor, na pohraničí zeme Edomovej.

38

A Áron, kňaz, vyšiel na vrch Hor na rozkaz Hospodinov a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, piateho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca.

39

A Áronovi bolo sto dvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hore.

40

A počul i Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu v Kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi.

41

A keď odišli s vrchu Hora, táborili v Calmone.

42

A keď odišli z Calmony, táborili vo Fúnone.

43

A keď odišli z Fúnona, táborili v Obóte.

44

A keď odišli z Obóta, táborili na vŕškoch Abárim na hranici Moábovej.

45

A keď odišli s vŕškov, táborili v Díbon-gáde.

46

A keď odišli z Díbon-gáda, táborili v Almon-diblataime.

47

A keď odišli z Almon-diblataimy, táborili na vrchoch Abárim oproti Nébu.

48

A keď odišli s vrchov Abárim, táborili v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu.

49

A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe.

50

A Hospodin hovoril Mojžišovi v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu a riekol:

51

Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete cez Jordán do zeme Kanaána,

52

vyženiete všetkých obyvateľov zeme zpred svojej tvári a zahubíte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy zkazíte a zničíte všetky ich výšiny.

53

A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične.

54

A rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeľadí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva, a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu vyjde los, to bude jeho; podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo.

55

Ale ak nevyženiete obyvateľov zeme zpred svojej tvári, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú tŕňami vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať.

56

A stane sa, že to, čo som mienil učiniť im, učiním vám.