Numeri 25

1

A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými,

2

ktoré pozvaly ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol, a klaňali sa ich bohom.

3

A Izrael sa spriahol s Bál-peorom. Vtedy sa roznietil hnev Hospodinov na Izraela.

4

A Hospodin riekol Mojžišovi: Pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich Hospodinovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu Hospodinovho od Izraela.

5

Vtedy riekol Mojžiš sudcom Izraelovým: Zabite každý svojich mužov, ktorí sa spriahli s Bál-peorom.

6

A hľa, nejaký muž zo synov Izraelových prišiel a doviedol k svojim bratom Madianku pred očima Mojžišovými a pred očami celej obce synov Izraelových, ktorí plakali pri dveriach stánu shromaždenia.

7

Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, povstal zprostred obce a vzal kopiju do svojej ruky

8

a vošiel za izraelským mužom do stánu a prebodnul ich oboch, izraelského muža i tú ženu, vraziac kopiju do jej brucha, a tak bola rana zastavená a odvrátená od synov Izraelových.

9

A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc.

10

Vtedy hovoril Hospodin Mojžišovi a riekol:

11

Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kňaza, odvrátil moju prchlivosť od synov Izraelových, keď sa rozhorlil mojou horlivosťou medzi nimi, aby som nezahladil docela synov Izraelových svojou horlivosťou.

12

Preto povedz: Hľa, dám mu svoju smluvu, smluvu pokoja.

13

A bude mať on i jeho semeno po ňom smluvu večného kňazstva, pretože horlil za svojho Boha a prikryl hriech na synoch Izraelových.

14

A meno izraelského muža, toho zabitého, ktorý bol zabitý s tou Madiankou, bolo Zimri, syn Salú-va, knieža domu svojho otca, z pokolenia Simeonovho.

15

A meno zabitej ženy, tej Madianky, bolo Kozbi, dcéra Cúrova, ktorý bol hlavou ľudstiev domu svojho otca v Madiansku.

16

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

17

Sovri Madianov, a zbijete ich,

18

pretože aj oni boli vás sovreli svojimi ľsťami, keď vás preľstili modlou Peorom a Kozbi-ou, dcérou madianskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peora.