Numeri 17

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Hovor synom Izraelovým a vezmi od nich po jednej palici na každý dom otca, od všetkých ich kniežat, podľa domu ich otcov, dvanásť palíc. Každého meno napíšeš na jeho palicu.

3

A meno Áronovo napíšeš na palicu Léviho, lebo vše jedna palica bude za hlavu domu ich otcov.

4

Složíš ich v stáne shromaždenia pred svedoctvom, kam prichádzavam k vám.

5

A stane sa, že toho muža, ktorého si vyvolím, toho palica zakvitne, a tak upokojím a shodím so seba reptania synov Izraelových, ktorými repcú proti vám.

6

Tak hovoril Mojžiš synom Izraelovým, a dali k nemu všetky ich kniežatá svoje palice, vše za jedno knieža jedna palica, podľa domu svojich otcov, dvanásť palíc, a palica Áronova bola medzi ich palicami.

7

A Mojžiš složil palice pred Hospodinom v stáne svedoctva.

8

A stalo sa na druhý deň, že Mojžiš vošiel do stánu svedoctva, a hľa, palica Áronova vzpučala, za dom Léviho, a vydajúc puky zakvitla a vydala zrelé mandle.

9

A Mojžiš vyniesol všetky palice zpred Hospodina ku všetkým synom Izraelovým. A videli a vzali každý svoju palicu.

10

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vráť palicu Áronovu pred svedoctvo, aby sa opatrovala na znamenie pre synov vzbúry, a učiníš koniec ich reptaniu proti mne, aby nepomreli.

11

A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal Hospodin, tak učinil.

12

A synovia Izraelovi vraveli Mojžišovi: Hľa, mrieme, hynieme, všetci hynieme.

13

Každý, kto sa priblíži, kto sa priblíži príbytku Hospodinovmu, zomrie. Či len všetci, až do posledného pomrieme?