Numeri 10

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Sprav si dve trúby zo striebra; z kujného striebra ich spravíš, a budú ti na svolávanie obce a dávať povel, aby sa rušaly tábory.

3

Kedykoľvek zatrúbia na ne, shromaždí sa k tebe celá obec, ku vchodu do stánu shromaždenia.

4

Ak zatrúbia iba na jednu, shromaždia sa k tebe kniežatá, hlavy tisícov Izraelových.

5

A keď budete pretrubovať, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na východ.

6

A keď budete pretrubovať druhý raz, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na juh. Pretrubovať budú, keď sa budú mať rušať.

7

Ale keď budete svolávať shromaždenie, iba zatrúbite a nebudete pretrubovať.

8

Synovia Áronovi, kňazi, budú trúbiť na tie trúby, a budú vám na večné ustanovenie po vašich pokoleniach.

9

A keď pojdete vo svojej zemi do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás bude sužovať, budete trúbiť na trúby, a tak prijdete na pamäť pred Hospodinom, svojím Bohom, a budete zachránení od svojich nepriateľov.

10

I v deň svojej radosti i vo svoje výročné slávnosti i v prvé dni svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi zápalnými obeťami i nad svojimi bitnými obeťami pokojnými, a budú vám na pamäť pred vaším Bohom. Ja som Hospodin, váš Bôh.

11

A stalo sa druhého roku druhého mesiaca dvadsiateho dňa toho mesiaca, že sa dvihnul oblak zponad príbytku svedoctva.

12

A synovia Izraelovi sa rušali, podľa svojho poradia, z púšte Sinai. A oblak zastál a býval na púšti Fárane.

13

A tak sa rušali prvý raz, na rozkaz Hospodinov, pod správou Mojžišovou.

14

Najprv sa rušal prápor tábora synov Júdových podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Názon, syn Amminadábov.

15

Nad vojskom pokolenia synov Izachárových bol Nataneel, syn Cuárov,

16

a nad vojskom pokolenia synov Zabulonových bol Eliáb, syn Chelonov.

17

A keď bol složený príbytok, rušali sa synovia Geršonovi a synovia Meráriho, nosiči príbytku.

18

Potom sa rušal prápor tábora Rúbenovho podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Elicúr, syn Šedeúrov.

19

Nad vojskom pokolenia synov Simeonových bol Šelumiel, syn Cúrišaddajov,

20

a nad vojskom pokolenia synov Gádových bol Eliasaf, syn Deuelov.

21

A rušali sa aj Kehátovci, nosiči svätyne. A tamtí postavili príbytok, kým títo neprišli.

22

Potom sa rušal prápor tábora synov Efraimových podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Elišáma, syn Ammihúdov.

23

Nad vojskom pokolenia synov Manassesových bol Gamaliel, syn Pedahcúrov,

24

a nad vojskom pokolenia synov Benjaminových bol Abidán, syn Gideoniho.

25

A rušal sa prápor tábora synov Dánových ako zadný voj všetkých táborov, podľa ich vojsk. A nad jeho vojskom bol Achiezer, syn Ammišaddajov.

26

Nad vojskom pokolenia synov Aserových bol Pagiel, syn Ochránov,

27

a nad vojskom pokolenia synov Naftaliho bol Achíra, syn Enánov.

28

To bol poriadok, v akom sa rušali synovia Izraelovi so svojimi vojskami. A tedy tak sa rušali.

29

A Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Reguela, Madiana, svojho svokra: Tiahneme na miesto, o ktorom povedal Hospodin: To dám vám. Poď s nami, a dobre ti učiníme, lebo Hospodin hovoril dobré o Izraelovi.

30

Ale on mu odpovedal: Nepojdem, ale pojdem do svojej zeme a ku svojim príbuzným.

31

No, Mojžiš povedal: Neopusti nás, prosím, lebo preto, že vieš, kde by sme mali táboriť na púšti, budeš nám očima.

32

A stane sa, keď pojdeš s nami, a prijde to dobré, ktoré učiní Hospodin s nami, že ti tiež učiníme dobré.

33

A tak sa rušali od vrchu Hospodinovho cesty troch dní, a truhla smluvy Hospodinovej išla pred nimi cesty troch dní, aby im vyhľadala miesto odpočinutia.

34

A oblak Hospodinov bol nad nimi vodne, keď sa rušali z tábora.

35

A bolo, kedykoľvek sa rušala truhla, že povedal Mojžiš: Povstaň, Hospodine, aby sa rozpŕchli tvoji nepriatelia, a aby utekali pred tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia!

36

A keď ju složili na pokoj, hovoril: Navráť sa, Hospodine, k desať tisícom tisícov Izraela!