Numeri 1

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egyptskej zeme a riekol:

2

Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hláv,

3

vo veku od dvadsať rokov a vyše, každého, ktorý je súci ísť do vojska v Izraelovi. Spočítajte ich podľa ich vojsk, ty a Áron.

4

Budú s vami po jednom mužovi z každého pokolenia; každý ten, ktorý je hlavou domu svojich otcov.

5

A toto sú mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov

6

zo Simeona Šelumiel, syn Cúrišaddajov,

7

z Júdu Nachšon (čiže Názon), syn Amminadábov,

8

z Izachára Netaneel, syn Cuárov,

9

zo Zabulona Eliáb, syn Chelonov,

10

zo synov Jozefových, z Efraima Elišáma, syn Ammihúdov, z Manassesa Gamaliel, syn Pedahcúrov

11

z Benjamina Abidan, syn Gideoniho,

12

z Dána Achiezer, syn Ammišaddajov,

13

z Asera Pagiel, syn Ochránov,

14

z Gáda Eliasaf, syn Deuelov,

15

z Naftaliho Achíra, syn Enánov.

16

To sú povolaní z obce, kniežatá pokolení svojich otcov; hlavy tisícov z Izraela to boli.

17

Vtedy pojal Mojžiš a Áron týchto mužov, ktorí boli označení menami.

18

A shromaždili celú obec prvého dňa druhého mesiaca, a priznávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich otcov počtom mien, vo veku od dvadsať rokov a vyše podľa svojich hláv.

19

Ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.

20

A bolo synov Rúbena, prvorodeného Izraelovho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

21

ich počítaných, z pokolenia Rúbenovho, štyridsaťšesť tisíc päťsto.

22

Synov Simeonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

23

ich počítaných z pokolenia Simeonovho bolo päťdesiatdeväť tisíc tristo.

24

Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

25

ich počítaných, z pokolenia Gádovho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťsto päťdesiat.

26

Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

27

ich počítaných, z pokolenia Júdovho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťsto.

28

Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

29

ich počítaných, z pokolenia Izachárovho bolo päťdesiatštyri tisíc štyristo.

30

Synov Zabulonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

31

ich počítaných, z pokolenia Zabulonovho bolo päťdesiatsedem tisíc štyristo.

32

Synov Jozefových, a síce synov Efraimových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

33

ich počítaných, z pokolenia Efraimovho bolo štyridsať tisíc päťsto.

34

Synov Manassesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

35

ich počítaných, z pokolenia Manassesovho bolo tridsaťdva tisíc dvesto.

36

Synov Benjaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

37

ich počítaných, z pokolenia Benjaminovho bolo tridsaťpäť tisíc štyristo.

38

Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

39

ich počítaných, z pokolenia Dánovho bolo šesťdesiatdva tisíc sedemsto.

40

Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

41

ich počítaných, z pokolenia Aserovho bolo štyridsaťjeden tisíc päťsto.

42

Synovia Naftaliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska,

43

ich počítaných, z pokolenia Naftaliho bolo päťdesiattri tisíc štyristo.

44

To sú spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich otcov boli.

45

A bolo všetkých počítaných zo synov Izraelových podľa domu ich otcov vo veku od dvadsať rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska v Izraelovi,

46

teda bolo všetkých počítaných šesťsto tri tisíc päťsto päťdesiat.

47

Ale Levitovia podľa pokolenia svojich otcov neboli počítaní medzi nimi.

48

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

49

Len pokolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy nespočítaš medzi synmi Izraelovými.

50

Ale ty ustanov Levitov nad príbytkom svedoctva, nad všetkým jeho náradím a nad všetkým, čo patrí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všetko jeho náradie a oni mu budú svätoslúžiť a budú táboriť okolo príbytku.

51

A keď sa bude mať rušať príbytok, postŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, postavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.

52

A synovia Izraelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zástupov.

53

A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbytku svedoctva, aby nevznikol hnev na obec synov Izraelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbytku svedoctva.

54

A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi, tak učinili.