Malachiáš 2

1

A tak teraz k vám toto prikázanie, vy, kňazi!

2

Ak nebudete poslúchať a keď si toho nevezmete k srdcu, aby ste dali slávu môjmu menu, hovorí Hospodin Zástupov, pošlem na vás zlorečenstvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srdcu.

3

Hľa, okríknem vám semeno a nakydám lajna na vašu tvár, lajná vašich sviatočných obetí, a odnesú vás k nemu.

4

A zviete, že som poslal na vás toto prikázanie, aby to bola moja smluva s Lévim, hovorí Hospodin Zástupov.

5

Moja smluva bola s ním, smluva života a pokoja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.

6

Zákon pravdy bol v jeho ústach, a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v pokoji a úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti.

7

Lebo rty kňaza majú ostríhať známosť, a zákon naučení budú hľadať z jeho úst! Lebo je poslom Hospodina Zástupov.

8

Ale vy ste vybočili s cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone, a porušili ste smluvu Léviho, hovorí Hospodin Zástupov.

9

Preto som i ja vás vydal, aby ste boli opovrhnutí a nízki všetkému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom.

10

Či azda nemáme všetci jedného a toho istého Otca? Či nás nestvoril jeden a ten istý silný Bôh? Prečo potom robíme neverne každý voči svojmu bratovi, aby sme poškvrňovali smluvu svojich otcov?

11

Zem Júdova robí neverne, a ohavnosť sa deje v Izraelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvrnil svätyňu Hospodinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha.

12

Hospodin nech vyplieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, odpovedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obetný dar obilný Hospodinovi Zástupov.

13

A toto už po druhé robíte, že pokrývate oltár Hospodinov slzami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby pozrel na obetný dar obilný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky.

14

A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hospodin je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil nevery, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej smluvy.

15

A či neučinil obidvoch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí nevery.

16

Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin Zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne!

17

Unavujete Hospodina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových, a má v nich vo všetkých záľubu, alebo kdeže je vraj Bôh súdu?