Zachariáša 6

1

A zase som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, štyri vozy vychádzaly zpomedzi dvoch vrchov, a vrchy boly vrchy z medi.

2

V prvom voze boly červené kone; v druhom voze boly vrané kone;

3

v treťom voze boly biele kone a v štvrtom voze boly strakaté kone silné.

4

A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú tieto veci, môj pane?

5

A anjel odpovedal a riekol mi: Toto sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boly postavily pred Pánom celej zeme.

6

V ktorom sú vrané kone, tie idú von do zeme severa, biele vyšly za nimi, a strakaté vyšly do zeme na juhu,

7

a tie silné vyšly a hľadaly možnosť ísť, aby chodily sem a ta po zemi. A riekol: Iďte a choďte sem a ta po zemi. A tak chodily sem a ta po zemi.

8

A skríknuc zavolal na mňa, hovoril so mnou a riekol: Vidz tie, ktoré vyšly a idú ta do zeme severa, upokoja môjho ducha v zemi severa.

9

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

10

Vezmi od presídlených zajatých, od Cheldaja, od Tobiáša a od Jedaiáša, a prijdeš ty toho istého dňa a vojdeš do domu Joziáša, syna Sofoniášovho, kam prišli z Babylona,

11

a vezmeš striebro a zlato a spravíš koruny a položíš na hlavu Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza,

12

a povieš mu: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, muž, ktorého meno bude Cemach, a ktorý vyrastie zo svojho miesta, vystaví chrám Hospodinov.

13

On vystaví chrám Hospodinov a on ponesie veličenstvo a sadne a bude panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne, a rada pokoja bude medzi nimi obidvoma.

14

A koruny budú Chelemovi, Tobiášovi a Jedaiášovi a Chénovi, synovi Sofoniášovmu, na pamiatku v chráme Hospodinovom.

15

A ďalekí prijdú a budú staväť na chráme Hospodinovom, a tak zviete, že Hospodin Zástupov ma poslal k vám. A stane sa, ak naozaj budete poslúchať na hlas Hospodina, svojho Boha.