Zachariáša 2

1

Opät som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano.

2

A povedal som: Kam ideš? A riekol mi: Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a jaká jeho dĺžka.

3

A hľa, anjel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal, a iný anjel vychádzal oproti nemu

4

a riekol mu: Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz: Ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom.

5

A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede.

6

Hej, hej, utečte zo zeme severa, hovorí Hospodin, lebo som vás rozostrel ako štyri nebeské vetry, hovorí Hospodin.

7

Hej, Sione, utekaj a tak sa zachráň, ty, ktorý bývaš u dcéry Babylona!

8

Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovaly; lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka.

9

Lebo hľa, budem mávať svojou rukou nad nimi, a budú korisťou svojim sluhom, a tak zviete, že Hospodin Zástupov ma poslal.

10

Prespevuj a raduj sa, dcéro Siona, lebo hľa prijdem a budem bývať v tvojom strede, hovorí Hospodin.

11

A mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi toho dňa a budú mi ľudom, a budem bývať v tvojom strede, a zvieš, že Hospodin Zástupov ma poslal k tebe.

12

A Hospodin zdedí Júdu jako svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem.

13

Umĺkni, každé telo, pred tvárou Hospodinovou, lebo sa zobudil z príbytku svojej svätosti.