Zachariáša 12

1

Bremä slova Hospodinovho na Izraela. Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.

2

Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem.

3

A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a shromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.

4

Toho dňa, hovorí Hospodin, zbijem každého koňa plachosťou a jeho jazdca šialenstvom, ale na dom Júdov otvorím svoje oči, a každého koňa tých národov raním slepotou.

5

A vojvodovia Júdovi povedia vo svojom srdci: Silou sú mi obyvatelia Jeruzalema v Hospodinovi Zástupov, svojom Bohu.

6

Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a jako horiacu fakľu medzi snopami slamy, a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom mieste, v Jeruzaleme.

7

A Hospodin zachráni stány Júdove najprv, aby sa nevelebila ozdoba domu Dávidovho a ozdoba obyvateľa Jeruzalema nad Júdu.

8

Toho dňa bude Hospodin štítiť obyvateľa Jeruzalema; a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Bôh, ako anjel Hospodinov pred nimi.

9

A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie národy, ktoré prijdú na Jeruzalem.

10

A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným.

11

Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, jako bol nárek Hadadrimmona v doline Megiddona.

12

A bude nariekať celá zem, každá čeľaď osobitne, čeľaď domu Dávidovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Nátanovho osobitne a ich ženy osobitne,

13

čeľaď domu Léviho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď Šimeiho osobitne a ich ženy osobitne,

14

všetky čeľade, ktoré pozostanú, čeľaď ako čeľaď osobitne a ich ženy osobitne.