Aggeus 2

1

Siedmeho mesiaca, dvadsiateho a prvého dňa toho mesiaca stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac:

2

Nože povedz Zorobábelovi, synovi Šealtielovmu, vojvodovi Júdovmu, a Jozuovi, synovi Jehocadákovmu, najväčšiemu kňazovi, a ostatku ľudu a riekni:

3

Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo jaký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu jako nič vo vašich očiach?

4

Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin Zástupov,

5

so slovom, ktoré som smluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa!

6

Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom.

7

A zatrasiem všetkými národami, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov.

8

Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov.

9

Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov.

10

Dvadsiateho a štvrtého dňa, deviateho mesiaca, druhého roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac:

11

Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nože sa opýtaj kňazov na zákon a povedz:

12

Keby niekto niesol posviatne mäso v krýdle svojho rúcha a dotknul by sa svojím krýdlom chleba alebo váre alebo vína alebo oleja alebo jekéhokoľvek jedla, či bude sväté? A kňazi odpovedali a riekli: Nie.

13

Vtedy povedal Haggeus: Keby sa niekto nečistý od mŕtveho tela dotknul ktorejkoľvek z týchto vecí, či bude nečisté? A kňazi odpovedali a riekli: Bude nečisté.

14

Na to odpovedal Haggeus a riekol: Tak i tento ľud a tak i tento národ pred mojou tvárou, hovorí Hospodin, a tak i každé dielo ich rúk i to, čo tam obetujú, je nečisté.

15

A tak teraz nože priložte svoje srdce a vidzte od tohoto dňa a vyše, keď ešte nebol priložený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom.

16

Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade dvadsiatich, bolo desať; prišiel ku prešu nabrať päťdesiat z čereňa, a bolo dvadsať.

17

Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.

18

Nože priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od dvadsiateho a štvrtého dňa deviateho mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov, priložte svoje srdce!

19

Či je ešte semeno v obilnici? Ale od viniča až po fík a granát a olivový strom nič nedonášalo úrody. Od tohoto dňa požehnám.

20

A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Haggeovi dvadsiateho a štvrtého dňa toho mesiaca povediac:

21

Povedz Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni: Ja zatrasiem nebom i zemou

22

a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom, a sostúpia kone aj ich jazdci, každý skolený mečom svojho brata.

23

Toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov, vezmem ťa, Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin Zástupov.